TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:124.482
Hôm qua:762
Hôm nay:66

Học và thi lái xe 2 bánh hạng A1
08:26 | 14/05/2018

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SỐ 2

Thường xuyên chiêu sinh
Học và thi lái xe 2 bánh hạng A1
(Các ngày chủ nhật trong tháng)

 A. ĐỐI TƯỢNG: Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện sức khỏe (Không bị dị tật tay, chaân, maét), bieát ñoïc vaø vieát tieáng vieät, ñöôïc pheùp ñi hoïc vaø thi saùt haïch laáy giaáy pheùp laùi xe 2 baùnh haïng A1.

B. HOÏC PHÍ, LEÄ PHÍ:

- HOÏC PHÍ, LEÄ PHÍ THI, LEÄ PHÍ CAÁP GPLX MÔTÔ 2 BÁNH HẠNG A1: 375.000đ/hồ sơ 

- LỆ PHÍ KHÁM SỨC KHỎE TẠI TRƯỜNG : 120.000đ/hồ sơ

C. HỒ SƠ: Khi ñeán tröôøng noäp hoïc vieân chæ caàn mang:

+ 02 tấm ảnh thẻ ( 3cm X 4cm)

+ 01 giấy phôtô Chứng minh nhân dân (không cần công chứng)

+ 01 giấy khám sức khỏe theo qui định. Neáu chöa khaùm söùc khoûe, hoïc vieân coù theå ñaêng kyù khaùm taïi tröôøng (Baùc Syõ khaùm vaøo ngaøy ñi hoïc)

- Sau ñoù laøm thuû tuïc noäp hoà sô, ñoùng hoïc phí, leä phí.

(HỌC, KHÁM SỨC KHỎE VÀ THI SÁT HẠCH VÀO NGÀY CHỦ NHẬT)

* MOÏI CHI TIEÁT NỘP HỒ SƠ XIN LIEÂN HEÄ:

- Soá 99/5 - Ñöôøng Phaïm Vaên Thuaän, P.Tam Hieäp, Tp.Bieân Hoøa

( Ñoái dieän Beänh vieän Ña khoa Tp.Bieân Hoøa – Qua Chợ Tân Mai 200 mét)

- Soá 12, Ñöôøng Hoaøng Minh Chaâu, Phöôøng Hoøa Bình, TP Bieân Hoøa –Ñoàng Nai

(Đường đối diện tòa án tỉnh Đồng Nai)

Ñieän thoaïi: 0613.912.530 - 091. 8013.538  

Các bản tin trước:
  Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (08:06 | 14/05/2018)
  Thông báo về việc nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (15:55 | 07/04/2011)
Các bản tin tiếp theo:
  Chiêu sinh các lớp ngắn hạn (08:47 | 14/05/2018)
  Nestle Việt Nam "Cùng Nhau Vun Đắp Ước Mơ" (15:25 | 16/11/2018)
  Thông báo ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 (08:29 | 18/03/2019)
  Thông báo thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (16:05 | 11/06/2019)
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang