TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:30.054
Hôm qua:282
Hôm nay:8

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Phòng P.10LT
Sáng1   
H12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
SU12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
 
2
3
Chiều1
T12 HK1 (4t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
L12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
 
V12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
  
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
Đ12 HK1 (2t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
5 
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1 
SU12 HK1 (3t)
H12 HK1 (2t)
   
2
3
T12 HK1 (3t)
4
V12 HK1 (2t)
5
Chiều1
L12 HK1 (3t)
  
Đ12 HK1 (3t)
  
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
 
5 
Phòng P.I.18LT
Sáng1
Thuế (4t)
 
AVCN (4t)
 
Marketing (4t)
(Tiết 5: SHCN)
 
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1
THKT (4t)
KTDN3 (4t)
T12 HK1 (2t)
   
2
3 
4 
Chiều1 
SI12 HK1 (3t)
 
SU12 HK1 (3t)
KTDN3 (4t)
L12 HK1 (3t)
2
3
4 
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
5  
Tối1
AVCN (4t)
LTKT (4t)
LTKT (4t)
 
LTKT (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.9-Bàn Bar
Sáng1   
NV.Bàn 2 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1
(4t)
(Nhóm 1)
    
(4t)
(Nhóm 1)
2
3
4
Chiều1  
(4t)
(Nhóm 1)
   
2
3
4
Phòng P.II.15-ThBĐ
Sáng1  
KC Điện (4t)
(Nhóm 2)
   
2
3
4
Chiều1
KC Điện (4t)
(Nhóm 2)
     
2
3
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1  
T12 HK1 (2t)
 
V12 HK1 (3t)
 
2
3
L12 HK1 (3t)
4
SU12 HK1 (2t)
5
Chiều1   
H12 HK1 (3t)
  
2
3
Phòng P.II.20LT
Sáng1
T12 HK1 (4t)
V12 HK1 (3t)
 
SU12 HK1 (3t)
  
2
3
4 
H12 HK1 (2t)
5  
Chiều1
SI12 HK1 (3t)
    
Đ12 HK1 (3t)
2
3
4
L12 HK1 (2t)
 
5 
Phòng P.II.9LT
Chiều1
PL (4t)
NNCB (3t)
 
L10 HK2 (3t)
H10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
2
3
4
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
5 
Phòng P.III.14LT
Sáng1 
NNCB (4t)
NNCB (4t)
 
H10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
SU10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
2
3
4 
L10 HK2 (2t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
5   
Chiều1 
T10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
V10 HK2 (2t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
PL (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
  
2
3
SI10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
4 
Đ10 HK2 (2t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
5 
Phòng P.III.16LT
Sáng1
NNCB (4t)
TTBVP (4t)
   
SI10 HK2 (3t)
2
3
4 
Chiều1 
PL (4t)
T10 HK2 (4t)
Đ10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
NMCTVT (4t)
2
3
4
L10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
5   
Phòng P.III.17LT
Sáng1
T12 HK1 (4t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
 
L12 HK1 (2t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
TCSK (4t)
  
2
3
H12 HK1 (3t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
4
5  
Chiều1  
SI12 HK1 (3t)
V12 HK1 (3t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
  
2
3
4 
SU12 HK1 (2t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
5 
Phòng P.III.18LT
Sáng1
BVMT (4t)
T10 HK2 (3t)
 
NNCB (4t)
  
2
3
4 
Chiều1 
L10 HK2 (3t)
 
H10 HK2 (3t)
SI10 HK2 (3t)
SU10 HK2 (3t)
2
3
4
Đ10 HK2 (2t)
PL (2t)
 
V10 HK2 (2t)
5 
Phòng P.III.5-P.máy
Sáng1   
THCB (4t)
  
2
3
4
Chiều1   
THCB (4t)
  
2
3
4
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1  
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
 
LTQL (4t)
(Nhóm 1)
 
2
3
4
Chiều1  
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
 
LTQL (4t)
(Nhóm 1)
 
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1    
NNCB (3t)
 
2
3
4
V10 HK2 (2t)
5
Chiều1 
PL (3t)
 
CC Điện (4t)
(SHCN)
T10 HK2 (3t)
 
2
3
4
SI10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
5 
Phòng P.IV.13LT
Sáng1     
L10 HK2 (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
2
3
4
SU10 HK2 (2t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
5
Chiều1
T10 HK2 (4t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
Đ10 HK2 (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
SI10 HK2 (2t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
 
PL (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
 
2
3
V10 HK2 (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
4  
5   
Phòng P.IV.15LT
Sáng1   
PL (4t)
 
Đ10 HK2 (3t)
2
3
4 
Chiều1
V10 HK2 (3t)
SI10 HK2 (3t)
T10 HK2 (4t)
NNCB (4t)
SU10 HK2 (3t)
 
2
3
4 
L10 HK2 (2t)
 
5    
Phòng Phòng Bếp
Chiều1 
KT_AA (4t)
  
KT_AA (4t)
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang