TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:664.475
Hôm qua:1.123
Hôm nay:2.068

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Phòng P.08-Nguội
Sáng1    
Gia công nguội CB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
2
3
4
Chiều1    
Gia công nguội CB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
2
3
4
Phòng P.10LT
Sáng1 
Máy CC (4t)
 
NLCắt (4t)
  
2
3
4
Chiều1 
Máy CC (4t)
 
NLCắt (4t)
  
2
3
4
Phòng P.7
Sáng1
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
   
2
3
4
Chiều1
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
   
2
3
4
Phòng P.I.10LT
Chiều1     
Đ12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
4
Phòng P.I.11-TBĐ
Sáng1 
TBĐ (4t)
(TBĐ_T.Tiến_P1.16_4t_Nhóm 2)
TBĐ (4t)
(TBĐ_T.Tiến_P1.16_4t_Nhóm 2)
   
2
3
4
Chiều1 
TBĐ (4t)
    
2
3
4
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
  
ĐTCN (4t)
ĐTCN (4t)
(Autocad_T.Thảo_P3.5_Nhóm 2_4t_ (Tiếp HKI))
2
3
4
Chiều1
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
    
2
3
4
Phòng P.I.16-KNTL
Sáng1
ĐKTL (4t)
(VHMCC_T.Hùng_X.Tiện_4t_NHóm 2)
     
2
3
4
Phòng P.I.18LT
Sáng1  
Đ12 HK2 (2t)
 
V12 HK2 (4t)
((Học bù))
T12 HK2 (4t)
(Học bù)
2
3
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
H12 HK2 (2t)
CSVHVN (4t)
SU12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (4t)
CSVHVN (4t)
2
3
L12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1    
V12 HK2 (4t)
H12 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1   
SI12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
4
Phòng P.I.8-Bảo trì
Sáng1   
KT cắm hoa (4t)
  
2
3
4
Phòng P.I.9-Bàn Bar
Sáng1
NVB (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
   
2
3
4
Chiều1
NVBar2 (4t)
(T.Khanh)
 
NVBar2 (4t)
(T.Khanh)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
2
3
4
Phòng P.II.10LT
Sáng1
Thuế (4t)
Qtrị DN (4t)
KTDN1 (4t)
Marketing (4t)
T11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
2
3
Đ11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
4
Chiều1  
KTDN1 (4t)
 
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (4t)
2
3
L11 HK2 (2t)
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1
(4t)
(4t)
(4t)
(4t)
(4t)
(4t)
2
3
4
Phòng P.II.16-PLC
Sáng1
PLC CB (4t)
     
2
3
4
Chiều1  
PLC CB (4t)
   
2
3
4
Phòng P.II.18LT
Sáng1 
KC Điện (4t)
H10 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
KC Điện (4t)
V12 HK2 (2t)
2
3
SU10 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1 
L10 HK2 (2t)
 
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
T12 HK2 (2t)
2
3
SI10 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1 
NNCN (4t)
SU10 HK2 (2t)
Đo lường Đ_ĐT (4t)
 
T11 HK2 (2t)
2
3
H10 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
4
Chiều1 
SI10 HK2 (2t)
 
SU11 HK2 (2t)
 
Đ11 HK2 (2t)
2
3
L10 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
4
Phòng P.II.20LT
Sáng1 
TCLD (4t)
V11 HK2 (2t)
TCLD (4t)
 
CTVT (4t)
2
3
Đ11 HK2 (2t)
4
Chiều1
L11 HK2 (2t)
 
SI11 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
T11 HK2 (4t)
 
2
3
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Phòng P.II.7-Khí nén
Sáng1
ĐK ĐKN (4t)
 
ĐK ĐKN (4t)
   
2
3
4
Chiều1
ĐK ĐKN (4t)
 
ĐK ĐKN (4t)
   
2
3
4
Phòng P.III.12-Điện tử
Sáng1
Đo lường Đ_ĐT (4t)
KTS (4t)
  
ĐLĐL (4t)
 
2
3
4
Chiều1
ĐLĐL (4t)
KTS (4t)
    
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Sáng1
PL (4t)
SU10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
2
3
Đ10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V10 HK2 (2t)
 
V10 HK2 (2t)
 
L11 HK2 (2t)
 
2
3
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.16LT
Chiều1
V10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
 
Đ10 HK2 (2t)
 
SU10 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.17LT
Sáng1 
CT (4t)
SI11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
TCSK (4t)
L11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
T11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (4t)
SI11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.18LT
Sáng1  
V11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (4t)
 
T11 HK2 (4t)
2
3
SI11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
H11 HK2 (4t)
V11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
2
3
T11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.4LT
Sáng1   
CTDL (4t)
(PCMT_C.Duyên_p3.7_4t_Nhóm 2)
CTDL (4t)
CTDL (4t)
(Nhóm 1; PCMT_C.Duyên_P.3.7_4t_Nhóm 2)
2
3
4
Phòng P.III.6-P.máy
Sáng1
QTM (4t)
QTM (4t)
QTM (4t)
   
2
3
4
Chiều1
QTM (4t)
QTM (4t)
QTM (4t)
   
2
3
4
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1 
TKW (4t)
TKW (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
TKW (4t)
TKW (4t)
PCMT (4t)
(CTDL>_T.Ái_P.3.4_4t_Nhóm 2)
PCMT (4t)
(CTDL>_T.Ái_P.3.4_4t_Nhóm 2)
 
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1     
NNCN (4t)
2
3
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
PL (4t)
L10 HK2 (2t)
KC Điện (4t)
SI10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.13LT
Sáng1 
Đ10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
 
V12 HK2 (4t)
 
2
3
SU10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
L10 HK2 (4t)
T10 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (4t)
Ð12 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.15LT
Sáng1
H11 HK2 (4t)
T11 HK2 (4t)
H12 HK2 (2t)
 
SI12 HK2 (2t)
 
2
3
T12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
Chiều1
TL&KNGT (4t)
V11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
2
3
SI12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.16LT
Sáng1
Đ10 HK2 (4t)
SI10 HK2 (2t)
  
T12 HK2 (4t)
TTBVP (4t)
2
3
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
 
V10 HK2 (2t)
LHC (4t)
 
TL&KNGT (4t)
2
3
H10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.17LT
Sáng1
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
(Được nghỉ)
SU12 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
(Được nghỉ)
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1 
SI10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.3
Sáng1
T10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
PL (4t)
V10 HK2 (2t)
SU12 HK2 (4t)
(Học bù)
Đ12 HK2 (2t)
((Được nghỉ))
2
3
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
((Được nghỉ))
4
Chiều1
SU11 HK2 (4t)
T10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
 
L12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
SI10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.4
Sáng1 
T10 HK2 (2t)
AVCB (4t)
T10 HK2 (2t)
 
SU11 HK2 (2t)
2
3
SI10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
4
Chiều1
H10 HK2 (2t)
PL (4t)
L10 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.5-P.máy
Sáng1 
THCB (4t)
 
THCB (4t)
(Nhóm 1)
THCB (4t)
THCB (4t)
2
3
4
Chiều1   
THCB (4t)
(Nhóm 1)
THCB (4t)
THCB (4t)
2
3
4
Phòng P.IV.6
Sáng1
HTĐHKKCB (4t)
TĐH HTL (4t)
 
BQMN (4t)
  
2
3
4
Chiều1 
HTĐHKKCB (4t)
 
TT HÀN (4t)
 
TT HÀN (4t)
2
3
4
Phòng P.X.Tiện-CS2
Sáng1 
Tiện ren TG (4t)
Tiện ren TG (4t)
   
2
3
4
Chiều1
MCC (4t)
(ĐKTL_T.X.Trung_P1.16_Nhóm 2)
Tiện ren TG (4t)
Tiện ren TG (4t)
   
2
3
4
Phòng Phòng Bếp
Sáng1
NV CBMA (4t)
MAAA (4t)
MAAA (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
MAAA (4t)
MAAA (4t)
 
NV CBMA (4t)
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang