TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:461.110
Hôm qua:1.490
Hôm nay:1.523

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
21/09/2020
Thứ 3
22/09/2020
Thứ 4
23/09/2020
Thứ 5
24/09/2020
Thứ 6
25/09/2020
Thứ 7
26/09/2020
Phòng P.08-Nguội
Sáng1
Hàn CB (4t)
     
2
3
4
Chiều1
Hàn CB (4t)
     
2
3
4
Tối1   
KT Nguội (4t)
 
KT Nguội (4t)
2
3
4
Phòng P.10LT
Sáng1   
Vẽ KT (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
Vẽ KT (4t)
2
3
4
Chiều1   
Vẽ KT (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
Vẽ KT (4t)
2
3
4
Tối1
AVCN (4t)
 
AVCN (4t)
   
2
3
4
Phòng P.11-CNC
Sáng1
Vận hành MT, Phay CNC (4t)
     
2
3
4
Chiều1
Vận hành MT, Phay CNC (4t)
     
2
3
4
Phòng P.7
Sáng1 
SCM khoan (4t)
SCM khoan (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
SCM khoan (4t)
SCM khoan (4t)
   
2
3
4
Phòng P.I.11-TBĐ
Sáng1 
(4t)
(4t)
   
2
3
4
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1   
ATLĐ (4t)
ĐLĐ (4t)
VLCN (4t)
2
3
4
Chiều1   
KC Điện (4t)
ĐKT (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.15-PLC
Sáng1
PLC CB (4t)
PLC CB (4t)
    
2
3
4
Phòng P.I.16-KNTL
Sáng1
KTCB (4t)
     
2
3
4
Phòng P.I.18LT
Sáng1
NNCN (4t)
VB&KTSTVB (4t)
SI12 HK1 (2t)
VB&KTSTVB (4t)
 
LHS (4t)
2
3
V12 HK1 (2t)
4
Chiều1
H12 HK1 (2t)
 
Đ12 HK1 (2t)
 
T12 HK1 (2t)
 
2
3
L12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1 
NNCN (4t)
NNCN (4t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
 
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1
NNCN (4t)
   
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
4
Phòng P.I.9-Bàn Bar
Sáng1  
NVBar1 (4t)
   
2
3
4
Chiều1
NVBar1 (4t)
NVBar1 (4t)
    
2
3
4
Phòng P.II.10LT
Sáng1
KT C.trị (4t)
S.thảo VB (4t)
KT C.trị (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
T.kê DN (4t)
    
2
3
4
Phòng P.II.11-TBĐ
Sáng1 
TBĐ (4t)
(Nhóm 1 ; ĐK LTCN - T.Sơn _ P.II.15 - Nhóm 2)
    
2
3
4
Chiều1
TBĐ (4t)
 
TBĐ (4t)
   
2
3
4
Tối1 
TBD CN1 (4t)
  
TBD CN1 (4t)
 
2
3
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1
TB Điện gia dụng (4t)
TB Điện gia dụng (4t)
    
2
3
4
Chiều1
TB Điện gia dụng (4t)
TB Điện gia dụng (4t)
    
2
3
4
Phòng P.II.18LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
 
SU10 HK1 (2t)
KNTC (4t)
KNTC (4t)
 
2
3
Đ10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
CT (4t)
L10 HK1 (2t)
CC Điện (4t)
TCBM (4t)
  
2
3
H10 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1
Đ10 HK1 (2t)
CT (4t)
V10 HK1 (2t)
Vẽ Điện (4t)
KT Điện (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
4
Chiều1
A.vănCB (4t)
H10 HK1 (2t)
A.vănCB (4t)
  
L11 HK1 (2t)
2
3
L10 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.20LT
Sáng1  
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
CC Điện (4t)
2
3
SI11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
L11 HK1 (2t)
CTVTTTH (4t)
T11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
2
3
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.9LT
Sáng1   
SU11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Chiều1
AVCB (4t)
  
L11 HK1 (2t)
NNCB (4t)
SI11 HK1 (2t)
2
3
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.11-Điện tử
Sáng1
ĐTCN (4t)
ĐTCN (4t)
    
2
3
4
Chiều1
ĐTCN (4t)
ĐTCN (4t)
 
ĐTCB (4t)
(Nhóm 1 ; LCB - T.Hồng _ P.IV.6 - Nhóm 2)
  
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Sáng1
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
NNCN (4t)
SI11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
2
3
T11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
NNCN (4t)
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
 
2
3
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.16LT
Sáng1
Đ10 HK1 (2t)
 
T10 HK1 (2t)
 
LTTC (4t)
H12 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
PL (4t)
V11 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.17LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
2
3
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (2t)
 
V11 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.18LT
Sáng1
H10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
SI12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
 
SU11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.5-P.máy
Sáng1
LTWD (4t)
(Nhóm 1 ; LTW - T.Tuấn _ P.III.7 - NHóm 2)
 
LTWD (4t)
(Nhóm 1 ; LTW - T.Tuấn _ P.III.7 - NHóm 2)
  
ĐHUD (4t)
2
3
4
Chiều1 
LTWD (4t)
(Nhóm 1 ; LTW - T.Tuấn _ P.III.7 - NHóm 2)
 
ĐHUD (4t)
ĐHUD (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
Phòng P.III.6-P.máy
Sáng1   
MCB (4t)
MCB (4t)
 
2
3
4
Chiều1   
MCB (4t)
MCB (4t)
 
2
3
4
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1 
LTW (4t)
(Nhóm 1 ; LTWD - T.Ái _ P.III.5 - NHóm 2)
 
THCB (4t)
THCB (4t)
THCB (4t)
2
3
4
Chiều1
LTW (4t)
(Nhóm 1 ; LTWD - T.Ái _ P.III.5 - NHóm 2)
 
LTW (4t)
(Nhóm 1 ; LTWD - T.Ái _ P.III.5 - NHóm 2)
   
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1
SU10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
CT (4t)
VL Điện (4t)
T11 HK1 (4t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
NNCB (4t)
Mđiện (4t)
Đ11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
2
3
V10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.13LT
Sáng1
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
CT (4t)
 
T12 HK1 (4t)
SU12 HK1 (2t)
2 
3
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1 
Đ10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
 
H12 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.15LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
CC Điện (4t)
SU12 HK1 (4t)
H12 HK1 (4t)
TQDL&KS (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
NNCB (4t)
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
T12 HK1 (4t)
L12 HK1 (4t)
NNCB (4t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.16LT
Sáng1
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (2t)
  
T11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
V12 HK1 (4t)
2
CT (4t)
3
V10 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
5    
Phòng P.IV.17LT
Sáng1
T10 HK1 (4t)
H10 HK1 (4t)
L10 HK1 (4t)
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (4t)
2
3
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (4t)
SI10 HK1 (4t)
V10 HK1 (4t)
VHAT (4t)
L12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.3
Sáng1
Đ11 HK1 (2t)
AVCN (4t)
 
VHAT (4t)
TL Khách DL (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
2
3
L11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
H11 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
CT (4t)
 
KT AT&BHLĐ (4t)
2
3
T11 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.4
Sáng1
L11 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
GDTC (4t)
AVCN (4t)
AVCB (4t)
2
3
Đ11 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1 
T11 HK1 (2t)
  
AVCB (4t)
 
2
3
H11 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.5-P.máy
Sáng1
THKTDN (4t)
 
THKTDN (4t)
THCB (4t)
THCB (4t)
THCB (4t)
2
3
4
Chiều1 
THKTDN (4t)
    
2
3
4
Phòng P.IV.6
Sáng1
NL ĐHKK (4t)
LCB (4t)
 
LCB (4t)
(Nhóm 1 ; ÐTCB - T.Thủ _ P.III.11 - Nhóm 2)
  
2
3
4
Chiều1 
NL ĐHKK (4t)
    
2
3
4
Phòng P.X.Phay-CS2
Sáng1  
Phay_BMP_bậc (4t)
   
2
3
4
Chiều1  
Phay_BMP_bậc (4t)
   
2
3
4
Phòng P.X.Tiện-CS2
Sáng1
Tiện lỗ (4t)
Tiện lỗ (4t)
Tiện LT, TĐH (4t)
   
2
3
4
Chiều1
Tiện lỗ (4t)
Tiện lỗ (4t)
Tiện LT, TĐH (4t)
   
2
3
4
Phòng Phòng Bếp
Sáng1 
CBB&Món Tráng miệng (4t)
CBB&Món Tráng miệng (4t)
   
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang