TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:186.610
Hôm qua:749
Hôm nay:893

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
02/12/2019
Thứ 3
03/12/2019
Thứ 4
04/12/2019
Thứ 5
05/12/2019
Thứ 6
06/12/2019
Thứ 7
07/12/2019
Phòng P.10LT
Sáng1  
Cơ KT (4t)
Vẽ KT (4t)
VLCK (4t)
 
2
3
4
Chiều1  
Cơ KT (2t)
Vẽ KT (4t)
VLCK (4t)
 
2
3 
4 
Tối1 
A.vănCB (4t)
 
A.vănCB (4t)
  
2
3
4
Phòng P.11-CNC
Sáng1  
Phay CNC CB (4t)
Phay CNC CB (4t)
  
2
3
4
Chiều1  
Phay CNC CB (4t)
Phay CNC CB (4t)
  
2
3
4
Phòng P.12-NguộiSC
Sáng1  
SCM tiện (2t)
   
2
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1  
Vẽ KTĐ (4t)
 
(4t)
 
2
3
4
Chiều1 
KTS (4t)
(ĐKKN T.Tuấn P.I.16 - Nhóm 2)
ĐLĐ (4t)
 
MĐ - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
4
Tối1 
ĐK HTCĐT VĐK (4t)
    
2
3
4
Phòng P.I.15-PLC
Sáng1  
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
  
2
3
4
Chiều1  
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
4
Tối1    
PLC CB (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.16-KNTL
Sáng1
ĐKTL (4t)
(Nhóm 1)
ĐKKN (4t)
(KTS C.Thanh P.I.12 - Nhóm 2)
    
2
3
4
Chiều1
ÐKTL - Nhóm 2 (4t)
     
2
3
4
Phòng P.I.18LT
Sáng1
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
   
2 
3
H12 HK2 (2t)
4
Chiều1 
A.vănCN2 (4t)
 
T12 HK2 (4t)
 
V12 HK2 (4t)
2
3
4
Tối1
Kiểm toán (4t)
KTDN3 (4t)
Kiểm toán (4t)
KTDN3 (4t)
Kiểm toán (4t)
KTDN3 (4t)
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1 
KTDN1 (4t)
T11 HK1 (2t)
SLDD (4t)
 
T12 HK2 (4t)
2
3
V11 HK1 (2t)
4
Chiều1
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
H11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
KTDN1 (4t)
SLDD (4t)
2
3
L11 HK1 (2t)
 
4 
Phòng P.II.10LT
Sáng1 
NNCB (2t)
NNCB (4t)
PL (4t)
L10 HK1 (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1  
T10 HK1 (4t)
H10 HK1 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1
TBĐGD - Nhóm 2 (4t)
ĐTCN - Nhóm 1 _ T.Thủ (P.III.12) ; TBĐGD - Nhóm 2 (4t)
    
2
3
4
Tối1
Vẽ Điện (4t)
    
Vẽ Điện (4t)
2
3
4
Phòng P.II.16-PLC
Chiều1   
PLC CB - Nhóm 1 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.II.18LT
Sáng1
T10 HK1 (4t)
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (4t)
NNCB (4t)
T12 HK2 (2t)
NNCB (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
L12 HK2 (2t)
4
Chiều1
L10 HK1 (4t)
CT (2t)
Vẽ Điện (4t)
 
V12 HK2 (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1 
H10 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
T12 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
Chiều1
SI11 HK1 (4t)
V10 HK1 (2t)
 
H12 HK2 (4t)
V12 HK2 (4t)
 
2
3
CT (2t)
4
Phòng P.II.20LT
Sáng1 
V10 HK1 (2t)
 
H10 HK1 (4t)
KNTC (4t)
 
2
3
V10 HKI (2t)
4
Chiều1
T10 HK1 (4t)
  
H11 HK1 (2t)
SI10 HK1 (4t)
 
2
3 
4 
Phòng P.II.7-Khí nén
Chiều1
PLC CB - Nhóm 1 _ T. Bắc ( P.II.16 ) ; ĐK ĐKN - Nhóm 2 (4t)
PLC CB - Nhóm 1 _ T. Bắc ( P.II.16 ) ; ĐK ĐKN - Nhóm 2 (4t)
PLC CB - Nhóm 1 _ T. Bắc ( P.II.16 ) ; ĐK ĐKN - Nhóm 2 (4t)
   
2
3
4
Phòng P.II.9LT
Chiều1     
V10 HK1 (4t)
2
3
4
Phòng P.III.12-Điện tử
Sáng1    
ĐTCN (4t)
 
2
3
4
Chiều1 
ĐTCN (4t)
ĐTCN - Nhóm 1 (4t)
 
ĐTCN - Nhóm 1 (4t)
 
2
3
4
Tối1  
Đo lường Đ_ĐT (4t)
 
Đo lường Đ_ĐT (4t)
 
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
  
V11 HK1 (4t)
 
ĐKT (4t)
2
3
CT (2t)
4
Chiều1
H10 HK1 (2t)
 
T11 HK1 (4t)
SU11 HK1 (4t)
ĐKT (4t)
SI10 HK1 (2t)
2
3
L10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.16LT
Sáng1
CT (2t)
 
CT (4t)
SU10 HK1 (4t)
CT (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
L10 HK1 (2t)
   
A.vănCN1 (4t)
H10 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.17LT
Sáng1
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
 
TCLĐ&CSVC (4t)
TP&ANTP (4t)
2 
3
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
LI 11 HKI (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
 
A.vănCN1 (4t)
V11 HK1 (2t)
TCLĐ&CSVC (4t)
 
2
3
H10 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.18LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
   
2
3
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
H10 HK1 (2t)
 
L11 HK1 (2t)
 
KNGT (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.4LT
Sáng1 
T11 HK1 (4t)
    
2
3
4
Phòng P.III.5-P.máy
Sáng1
CSDL (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
THVP (4t)
 
CSDL - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
Chiều1
CSDL (4t)
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
THVP (4t)
 
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
Phòng P.III.6-P.máy
Sáng1  
LTCB - Nhóm 2 (4t)
LTCB - Nhóm 3 (4t)
 
LTCB (4t)
2
3
4
Chiều1  
LTCB (4t)
LTCB - Nhóm 2 (4t)
LTCB - Nhóm 3 (4t)
 
2
3
4
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
THVP (4t)
 
THVP (4t)
THVP - Nhóm 3 (4t)
2
3
4
Chiều1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
THVP - Nhóm 2 (4t)
THVP - Nhóm 3 (4t)
THVP - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1 
SU10 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
L11 HK1 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
SI HKI (2t)
L12 HK2 (2t)
4
Chiều1 
L10 HK1 (2t)
 
H11 HK1 (2t)
 
H12 HK2 (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.13LT
Sáng1
SU10 HK1 (4t)
T10 HK1 (2t)
  
VL Điện (4t)
 
2
3
SU10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
    
2
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.14LT
Sáng1  
Đ11 HK1 (4t)
   
2
3
4
Phòng P.IV.15LT
Sáng1
KT Điện (4t)
V10 HK1 (2t)
 
CT (4t)
 
QLVBD (4t)
2
3
A.vănCB (2t)
4
Chiều1 
T10 HK1 (4t)
 
L10 HK1 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.IV.16LT
Sáng1
L11 HK1 (4t)
 
SI11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
  
2
3
L11 HK1 (2t)
4
Chiều1
A.vănCN2 (4t)
H11 HK1 (4t)
  
H11 HK1 (4t)
QLVBD (4t)
2
3
4
Phòng P.IV.17LT
Sáng1
A.vănCN2 (4t)
A.vănCN2 (4t)
 
Cơ KT (4t)
  
2
3
4
Chiều1   
Cơ KT (4t)
  
2
3
4
Phòng P.X.Phay-CS2
Sáng1
Phay_BMP_bậc (4t)
Phay_BMP_bậc (4t)
    
2
3
4
Chiều1
Phay_BMP_bậc (4t)
Phay_BMP_bậc (4t)
    
2
3
4
Phòng P.X.Tiện-CS2
Sáng1 
Tiện, phay, bào CB (4t)
  
Tiện, phay, bào CB (4t)
 
2
3
4
Chiều1 
Tiện, phay, bào CB (4t)
  
Tiện, phay, bào CB (4t)
 
2
3
4
Tối1  
MCC (4t)
MCC (4t)
  
2
3
4
Phòng Phòng Bếp
Sáng1 
CBB&Món Tráng miệng (4t)
KT_MAu (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
CBB&Món Tráng miệng (4t)
KT_MAu (4t)
   
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang