TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:146.148
Hôm qua:1.043
Hôm nay:358

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Phòng P.08-Nguội
Sáng1 
Gia công nguội NC (4t)
  
Gia công nguội NC (4t)
 
2
3
4
Chiều1 
Gia công nguội NC (4t)
  
Gia công nguội NC (4t)
 
2
3
4
Phòng P.10LT
Sáng1
Máy CC (4t)
 
DS-ĐL KT (4t)
Vẽ KT (4t)
DS-ĐL KT (4t)
 
2
3
4
Chiều1
Máy CC (1t)
 
DS-ĐL KT (4t)
Vẽ KT (4t)
DS-ĐL KT (4t)
 
2 
3 
4 
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1    
(4t)
 
2
3
4
Chiều1 
KTS (4t)
(ĐKKN T.Tuấn P.I.16 - Nhóm 2)
  
MĐ - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
4
Tối1 
ĐK HTCĐT VĐK (4t)
   
KTCB (4t)
2
3
4
Phòng P.I.15-PLC
Sáng1  
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
  
2
3
4
Chiều1  
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
4
Tối1    
PLC CB (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.16-KNTL
Sáng1
ĐKTL (4t)
ĐKKN (4t)
(KTS C.Thanh P.I.12 - Nhóm 2)
    
2
3
4
Chiều1
ĐKTL (4t)
     
2
3
4
Phòng P.I.18LT
Sáng1
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
T12 HK2 (4t)
 
SU12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (4t)
A.vănCN2 (4t)
TL Khách DL (4t)
T12 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Tối1 
ATLĐ (4t)
  
ATLĐ (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1
LTKT (4t)
LTKT (2t)
T11 HK1 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
2
3 
V11 HK1 (2t)
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4 
5  
SHCN (1t)
  
Chiều1
LTKT (4t)
 
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
T10 HK1 (4t)
V12 HK2 (2t)
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4
Tối1
KTDN2 (4t)
 
KTDN2 (4t)
 
KTDN2 (4t)
KTDN2 (4t)
2
3
4
Phòng P.I.9-Bàn Bar
Sáng1
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
  
NVB (4t)
NVB (4t)
2
3
4
Phòng P.II.10LT
Sáng1
NNCB (2t)
NNCB (2t)
LTTK (4t)
CT (4t)
Kinh tế VM (4t)
 
2
3
NNCB (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (4t)
SI10 HK1 (2t)
T10 HK1 (4t)
Kinh tế VM (4t)
LTTK (1t)
 
2 
3
NNCB (2t)
 
4 
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1
TB Điện gia dụng (4t)
TB Điện gia dụng (4t)
    
2
3
4
Phòng P.II.15-ThBĐ
Tối1
Mđiện (4t)
 
Mđiện (4t)
VL Điện (4t)
 
VL Điện (4t)
2
3
4
Phòng P.II.16-PLC
Chiều1 
PLC CB (4t)
 
PLC CB (4t)
  
2
3
4
Phòng P.II.18LT
Sáng1
Đ10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
ATLĐ (4t)
NNCB (4t)
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4
Chiều1
L10 HK1 (2t)
CT (2t)
ATLĐ (4t)
Mđiện (4t)
L12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
5
SHCN (1t)
     
Phòng P.II.19LT
Sáng1
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
T10 HK1 (3t)
V11 HK1 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
5
SHCN (1t)
    
Chiều1
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (3t)
SU11 HK1 (2t)
SU12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
L10 HK1 (2t)
CT (2t)
H11 HK1 (2t)
SI12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4 
Phòng P.II.20LT
Sáng1
Đ10 HK1 (4t)
V10 HK1 (4t)
TVTH (4t)
 
TVTH (1t)
 
2 
3 
4 
Chiều1
KNHCVP (4t)
KNHCVP (1t)
 
L10 HK1 (4t)
Đ12 HK2 (2t)
 
2 
3 
L12 HK2 (2t)
4 
Phòng P.II.7-Khí nén
Chiều1
ĐK ĐKN (4t)
 
ĐK ĐKN (4t)
   
2
3
4
Phòng P.III.10LT
Sáng1     
H12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1    
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
4
Phòng P.III.12-Điện tử
Sáng1    
ĐTCN (4t)
 
2
3
4
Chiều1 
ĐTCN (4t)
    
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
L11 HK1 (4t)
V11 HK1 (4t)
  
2
3
V10 HK1 (2t)
CT (2t)
4
5 
SHCN (1t)
  
Chiều1
Đ10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
H11 HK1 (4t)
  
2
3
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.16LT
Sáng1
V10 HK1 (2t)
CT (2t)
CT (4t)
ATLĐ (4t)
 
AVCN (4t)
2
3
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
    
Chiều1
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
 
KC Điện (4t)
VLCN (4t)
 
2
3
Đ10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.17LT
Sáng1
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
SI11 HK1 (2t)
 
TL&KNGT (4t)
2
3
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
TQDL&KS (4t)
VHAT (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.18LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
  
2 
3
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
 
4 
5    
SHCN (1t)
Chiều1
H10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
A.vănCN1 (4t)
TQDL&KS (4t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.4LT
Sáng1 
T11 HK1 (4t)
 
VLCK (4t)
  
2
3
4
Chiều1   
VLCK (1t)
  
Phòng P.III.5-P.máy
Sáng1
CSDL (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
THCB (4t)
(Nhóm 1)
THCB (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
Chiều1
CSDL (4t)
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
THCB - Nhóm 2 (4t)
 
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
Tối1 
THKT (4t)
 
THKT (4t)
  
2
3
4
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
THCB (4t)
THCB (4t)
THCB (4t)
THCB (1t)
2 
3 
4 
Chiều1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
THCB (1t)
 
THCB (1t)
 
2  
3  
4  
Tối1  
Autocad (4t)
Autocad (1t)
  
2 
3 
4 
Phòng P.III.9LT
Sáng1
NNCB (4t)
Đ10 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
Đ11 HK1 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
2
3
T10 HK1 (3t)
SI11 HK1 (2t)
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4
5     
Chiều1
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SI12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
SU12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Phòng P.IV.13LT
Sáng1
CT (4t)
T10 HK1 (2t)
    
2
3
Đ10 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
 
Chiều1
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
  
Vẽ Điện (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.15LT
Sáng1
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
A.vănCB (4t)
ATLĐ (4t)
VLĐL (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
A.vănCB (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (3t)
T10 HK1 (2t)
Vẽ Điện (4t)
 
H10 HK1 (4t)
 
2
3
SI10 HK1 (2t)
4 
Phòng P.IV.16LT
Sáng1
SU11 HK1 (4t)
VB&KTSTVB (4t)
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
QLSDCD (4t)
Mđiện (4t)
2
3
L11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
VB&KTSTVB (4t)
 
H11 HK1 (2t)
VL Điện (4t)
 
2
3
SU11 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.17LT
Sáng1 
A.vănCN2 (4t)
NNCB (4t)
 
NNCB (4t)
 
2
3
4
Chiều1 
V11 HK1 (4t)
  
V11 HK1 (4t)
NNCB (4t)
2
3
4
Phòng Phòng Bếp
Chiều1
CBB&Món Tráng miệng (4t)
CBB&Món Tráng miệng (4t)
KT_MAu (4t)
KT_MAu (4t)
  
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang