TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:47.442
Hôm qua:407
Hôm nay:105

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Phòng P.08-Nguội
Sáng1   
Gia công nguội CB (4t)
  
2
3
4
Chiều1    
Gia công nguội CB (4t)
 
2
3
4
Phòng P.10LT
Chiều1
T12 HK1 (4t)
L12 HK1 (3t)
 
V12 HK1 (3t)
  
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
5 
Phòng P.I.10LT
Sáng1   
H12 HK1 (3t)
  
2
3
Phòng P.I.11-TBĐ
Sáng1    
ĐKKN (4t)
(Nhóm 1)
 
2
3
4
Chiều1    
ĐKKN (4t)
(Nhóm 2)
 
2
3
4
Tối1  
TBĐ (4t)
 
TBĐ (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1
ĐTCN (4t)
 
H12 HK1 (2t)
   
2 
3 
T12 HK1 (3t)
4
V12 HK1 (2t)
5 
Chiều1
L12 HK1 (3t)
     
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
5
Tối1   
KTS (4t)
  
2
3
4
Phòng P.I.15-PLC
Sáng1  
Autocad (4t)
(Nhóm 1)
   
2
3
4
Chiều1  
Autocad - Nhóm 2 (4t)
   
2
3
4
Tối1     
PLC CB (4t)
2
3
4
Phòng P.I.16-KNTL
Tối1
ĐKKN (4t)
ĐKKN (4t)
    
2
3
4
Phòng P.I.18LT
Sáng1
Thuế (4t)
 
AVCN (4t)
 
Marketing (4t)
 
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1 
KTDN3 (4t)
T12 HK1 (2t)
   
2
3 
4 
Chiều1
KTDN3 (4t)
    
L12 HK1 (3t)
2 
3 
4
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
5 
Tối1
AVCN (4t)
     
2
3
4
Phòng P.I.8-Bảo trì
Chiều1
ĐTCN (4t)
     
2
3
4
Phòng P.I.9-Bàn Bar
Sáng1   
NV.Bàn 2 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.II.12-Máy điện
Sáng1
(4t)
(Nhóm 1)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
   
(4t)
(Nhóm 1)
2
3
4
Chiều1
MĐ - Nhóm 2 (4t)
 
(4t)
(Nhóm 1)
  
MĐ - Nhóm 2 (4t)
2
3
4
Phòng P.II.15-ThBĐ
Chiều1   
MĐ (4t) T.Phong - P.II.12 (Nhóm 2) ; KCĐ - Nhóm 1 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1  
T12 HK1 (2t)
 
V12 HK1 (3t)
 
2
3
L12 HK1 (3t)
4
SU12 HK1 (2t)
5
Chiều1
CC Điện (4t)
  
H12 HK1 (3t)
  
2
3
4 
Phòng P.II.20LT
Sáng1
T12 HK1 (4t)
V12 HK1 (3t)
    
2 
3 
4 
H12 HK1 (2t)
5  
Chiều1
SI12 HK1 (3t)
     
2
3
4
L12 HK1 (2t)
5
Phòng P.II.9LT
Chiều1 
NNCB (3t)
 
L10 HK2 (3t)
H10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
2
3
4
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
 
SU10 HK2 (2t)
5 
Phòng P.III.12-Điện tử
Sáng1   
KTS - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
4
Chiều1 
KTS (4t)
    
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Sáng1 
NNCB (4t)
NNCB (4t)
 
H10 HK2 (3t)
 
2 
3 
4 
L10 HK2 (2t)
5   
Chiều1 
T10 HK2 (3t)
V10 HK2 (2t)
   
2 
3  
4  
Đ10 HK2 (2t)
5  
Phòng P.III.16LT
Sáng1
NNCB (2t)
   
TTBVP (4t)
TCCTVT (4t)
2
3 
4 
Chiều1  
T10 HK2 (4t)
Đ10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
NMCTVT (4t)
2
3
4
L10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
5  
Phòng P.III.17LT
Sáng1
T12 HK1 (4t)
 
L12 HK1 (2t)
TCSK (4t)
  
2
3
H12 HK1 (3t)
4
5  
Chiều1   
V12 HK1 (3t)
  
2
3
4
SU12 HK1 (2t)
5
Phòng P.III.18LT
Sáng1
BVMT (4t)
T10 HK2 (3t)
 
NNCB (4t)
  
2
3
4 
Chiều1 
L10 HK2 (3t)
 
H10 HK2 (3t)
  
2 
3 
4
Đ10 HK2 (2t)
 
V10 HK2 (2t)
5 
Phòng P.III.5-P.máy
Sáng1    
THKT (4t)
 
2
3
4
Chiều1    
THKT (4t)
 
2
3
4
Phòng P.III.7-P.máy
Sáng1
PCMT (4t)
(Nhóm 1)
LT_HĐT - Nhóm 1 (4t) T.Ái - P.III.5 ; PCMT - Nhóm 2 (4t)
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
  
LT_HĐT (4t)
(Nhóm 2)
2
3
4
Chiều1 
LTQL - Nhóm 1 (4t)
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
LTQL - Nhóm 1 (4t)
  
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1  
CC Điện (4t)
 
NNCB (3t)
 
2
3
4
V10 HK2 (2t)
5 
Chiều1    
T10 HK2 (3t)
 
2
3
4
SU10 HK2 (2t)
5
Phòng P.IV.13LT
Sáng1     
L10 HK2 (3t)
2
3
4
SU10 HK2 (2t)
5
Chiều1
T10 HK2 (4t)
     
2 
3
V10 HK2 (3t)
4
5 
Phòng P.IV.15LT
Chiều1
V10 HK2 (3t)
 
T10 HK2 (4t)
NNCB (4t)
  
2 
3 
4 
L10 HK2 (2t)
5   
Phòng P.X.Tiện-CS2
Sáng1
Tiện LT, TĐH (3t)
 
Tiện trụ (4t)
Tiện trụ (4t)
  
2
3
4 
Phòng Phòng Bếp
Chiều1 
KT_AA (4t)
  
KT_AA (4t)
 
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang