TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:899.958
Hôm qua:1.235
Hôm nay:1.261

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
Học kỳ :
Tuần :
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Phòng P.08-Nguội
Chiều1 
KT AT&BHLĐ (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
   
2
3
4
Phòng P.10LT
Sáng1 
KT AT&BHLĐ (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
 
KT AT&BHLĐ (4t)
 
2
3
4
Chiều1    
KT AT&BHLĐ (2t)
 
2
Phòng P.I.12-VĐK
Sáng1 
ATLĐ (4t)
    
2
3
4
Chiều1 
VLCN (4t)
ĐKT (4t)
   
2
3
4
Phòng P.I.15-PLC
Sáng1   
PLC CB (4t)
 
KTS (4t)
2
3
4
Chiều1    
PLC CB (4t)
KTS (4t)
(Nhóm 2)
2
3
4
Phòng P.I.17LT
Sáng1
TQDL&KS (4t)
CT (4t)
T.kê DN (4t)
VB&KTSTVB (4t)
VB&KTSTVB (4t)
CSVHVN (4t)
2
3
4
Chiều1
TQDL&KS (4t)
 
KNHCVP (4t)
  
CTVTTTH (4t)
2
3
4
Phòng P.I.18LT
Sáng1
XDTD (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
2
3
4
Chiều1
TQDL&KS (4t)
TL Khách DL (4t)
    
2
3
4
Phòng P.I.20LT
Sáng1
LTTC (4t)
 
LTTC (4t)
T.chínhDN (4t)
T.kê DN (4t)
QLVBD (4t)
2
3
4
Chiều1
LTTK (4t)
Kinh tế VM (4t)
LTTK (4t)
 
T.chínhDN (4t)
T.chínhDN (4t)
2
3
4
Phòng P.I.8-Bảo trì
Sáng1
KTCT (4t)
(Nhóm 1; CB Bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp Nhóm 2 _Bù)
  
BVMT (4t)
BVMT (4t)
BVMT (4t)
2
3
4
Chiều1
CB bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp-Nhóm 1( Bù) (4t)
 
KTCT (4t)
(Nhóm 2; CB bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp-Nhóm 1( Bù))
   
2
3
4
Phòng P.II.10LT
Sáng1  
L12 HK1 (2t)
   
2
3
SI12 HK1 (2t)
4
Chiều1
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
   
2
3
SU12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.18LT
Sáng1
VLĐL (4t)
  
SU10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4
Chiều1
T11 HK1 (2t)
Vẽ Điện (4t)
ATLĐ (4t)
SI10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
Đ11 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.19LT
Sáng1  
L12 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
2
3
H12 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Phòng P.II.20LT
Sáng1  
SI12 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
 
SI10 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
 
Kiểm toán (4t)
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.10LT
Sáng1     
T.chínhDN (4t)
2
3
4
Phòng P.III.14LT
Sáng1 
T11 HK1 (2t)
 
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
2
3
H11 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.16LT
Sáng1   
T10 HK1 (2t)
 
T10 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
2
3
T11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.17LT
Sáng1
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
  
SI12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ12 HK1 (2t)
  
V12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
V12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.18LT
Sáng1
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
  
SU11 HK1 (2t)
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1
V12 HK1 (2t)
  
H11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
2
3
Đ12 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4
Phòng P.III.19LT
Sáng1
S.thảo VB (4t)
     
2
3
4
Phòng P.III.4LT
Sáng1   
MCB (4t)
MCB (4t)
(ĐHUD-C.Duyên-p3.5-Nhóm 2)
MCB (4t)
(D9HUD-C,Duyên-p3.5-Nhóm 2)
2
3
4
Phòng P.III.5-P.máy
Chiều1
SQL (4t)
(PHP&MYSQL-T.Tuấn-P3.7-nhóm 2 (Bù))
SQL (4t)
(PHP&MYSQL-T.Tuấn-P3.7-Nhóm 2 (Bù))
SQL (4t)
(PHP&MYSQL-T.Tuấn-P3.7-Nhóm 2 (Bù))
 
ĐHUD (4t)
(Mạng CB-C.Duyên-p3.4-Nhóm 2)
ĐHUD (4t)
(Mạng CB-C.Duyên-p3.4-Nhóm 2)
2
3
4
Phòng P.III.9LT
Sáng1  
VL Điện (4t)
 
S.thảo VB (4t)
T12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Vẽ Điện (4t)
Mđiện (4t)
 
Đ12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.13LT
Sáng1  
T11 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
  
T10 HK1 (2t)
2
3
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.15LT
Sáng1 
TCBM (4t)
   
SU12 HK1 (2t)
2
3
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
2
3
V11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.16LT
Sáng1  
H12 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4
Chiều1
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
  
SI10 HK1 (2t)
2
3
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Phòng P.IV.17LT
Sáng1  
SU11 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
T11 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4
Phòng Phòng Bếp
Sáng1   
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
2
3
4
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang