TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:72.460
Hôm qua:428
Hôm nay:74

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CBMA18TH
Chiều1 
H10 HK2 (4t)
V10 HK2 (3t)
    
2
3
4 

CƠ ĐIIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CĐT18TH
Sáng1
ĐTCN (4t)
T10 HK2 (3t)
     
2
3
4 
Chiều1
ĐTCN (4t)
      
2 
3
V10 HK2 (3t)
4
5 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp ĐCN18TH
Sáng1 
MĐ (4t) T.Phong - P.II.12 (Nhóm 2) ; KCĐ - Nhóm 1 (4t)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
NNCB (3t)
L10 HK2 (3t)
 
2
3
4
V10 HK2 (2t)
 
5    
Chiều1
MĐ - Nhóm 2 (4t)
  
Đ10 HK2 (3t)
T10 HK2 (3t)
  
2
3
4
H10 HK1 (2t)
 
5  

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CĐT18BT
Sáng1      
NNCB (4t)
2
3
4
Chiều1      
NNCB (4t)
2
3
4
Tối1  
TBĐ (4t)
 
TBĐ (4t)
  
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CKCG18TH
Sáng1  
Tiện trụ (4t)
Tiện trụ (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
T10 HK2 (3t)
     
2
3
4
V10 HK2 (2t)
5

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CKSC18TH

KÊ TOÁN
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp KTDN18BT
Sáng1      
NNCB (4t)
2
3
4
Chiều1      
NNCB (4t)
2
3
4
Tối1  
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
KTDN1 (4t)
 
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp KTDN18TH
Sáng1 
H10 HK2 (4t)
     
2
3
4
Chiều1
V10 HK2 (3t)
      
2
3

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp LTMT18TH
Sáng1
PCMT (4t)
(Nhóm 1)
PCMT - Nhóm 2 (4t)
     
2
3
4
Chiều1 
NNCB (3t)
   
V10 HK2 (2t)
 
2 
3  
4 
Đ10 HK2 (2t)
 
5  

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp NVNH18TH

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp VTHC18TH
Sáng1
NNCB (4t)
  
SU10 HK2 (3t)
 
TCCTVT (4t)
 
2
3
4 

* KHÓA 2017:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CBMA17TH
Sáng1
T12 HK1 (4t)
 
L12 HK1 (2t)
    
2
3 
4 
Chiều1     
Đ12 HK1 (3t)
 
2
3

CƠ ĐIIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CĐT17TH
Sáng1
V12 HK1 (4t)
  
T12 HK1 (4t)
ĐKKN (3t)
  
2
3
4 
Chiều1    
ĐKKN - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp ĐCN17TH
Sáng1 
SI12 HK1 (3t)
T12 HK1 (4t)
KTS - NHóm 2 (4t)
   
2
3
4 
Chiều1 
KTS (4t)
 
Đ12 HK1 (3t)
   
2
3
4
T12 HK1 (2t)
5 

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp CKCG17TH
Sáng1    
Phay BR, TR (4t)
  
2
3
4
Chiều1   
V12 HK1 (3t)
Phay BR, TR (4t)
  
2
3
4 

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp SC17TH
Sáng1    
Tháo, lắp cơ cấu (4t)
  
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp KTDN17TH
Sáng1 
KTDN3 (4t)
T12 HK1 (2t)
 
T12 HK1 (4t)
  
2
3 
4 
Chiều1
KTDN3 (4t)
  
H12 HK1 (3t)
   
2
3
4
V12 HK1 (2t)
5 

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp LTMT17TH
Sáng1
T12 HK1 (4t)
      
2
3
4
Chiều1       
2 
3 
4
L12 HK1 (2t)
5

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/06/2019
Thứ 3
18/06/2019
Thứ 4
19/06/2019
Thứ 5
20/06/2019
Thứ 6
21/06/2019
Thứ 7
22/06/2019
Chủ nhật
23/06/2019
Lớp NH17TH
Sáng1   
NV.Bàn 2 (4t)
   
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang