TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:361.899
Hôm qua:990
Hôm nay:882

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CBMA19TH
Sáng1 
T10 HK2 (4t)
AVCB (4t)
 
LTCBMA (4t)
T10 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1   
AVCB (4t)
 
AVCB (2t)
2
3 
4 

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CĐT19TH
Sáng1
T10 HK2 (4t)
 
ĐTCN (4t)
(Nhóm 1; THCB - T.Ðức _ P.III.5 - Nhóm 2)
ĐTCN (4t)
T10 HK2 (2t)
 
2
3 
4 
Chiều1
V10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
THCB (5t)
(Nhóm 1; ĐTCN - C.Thanh _ P.I.12 - Nhóm 2)
ĐTCN - C.Thanh _ P.I.12 - Nhóm 2 (4t)
  
2
3
Đ10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4
5   

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp ĐCN19BT
Tối1
ĐTCN (4t)
KC Điện (4t)
(4t)
KC Điện (1t)
ĐTCN (4t)
(4t)
2 
3 
4 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1
L10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
(4t)
Máy điện - T.Phong _ P.II.12 - Nhóm 3 (4t)
H10 HK2 (4t)
(4t)
2
3
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
4
Chiều1
V10 HK2 (2t)
AVCN (2t)
Máy điện - T.Phong _ P.II.12 - Nhóm 3 (4t)
   
2
3
SI10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1
T10 - HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
T10 - HK2 (4t)
Máy điện - T.Phong _ P.II.12 - Nhóm 3 (4t)
  
2
3
L10 HK2 (2t)
T10 - HK2 (2t)
4
Chiều1
SI10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
Máy điện - T.Phong _ P.II.12 - Nhóm 3 (4t)
(4t)
 
(4t)
2
3
V10 HK2 (2t)
AVCN (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CGKL19TH
Sáng1 
T10 HK2 (4t)
  
N_Cơ bản (4t)
NNCB (4t)
2
3
4
Chiều1
DI10 - HK2 (2t)
V10 HK2 (4t)
  
N_Cơ bản (4t)
 
2
3
V10 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp NSCM19TH
Sáng1 
T10 HK2 (4t)
Gia công nguội CB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
THCB (4t)
NNCB (4t)
2
3
4
Chiều1
DI10 - HK2 (2t)
V10 HK2 (4t)
Gia công nguội CB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
THCB (4t)
 
2
3
V10 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp KTDN19TH
Sáng1
Thuế (4t)
L10 HK2 (2t)
 
Qtrị DN (4t)
Thuế (4t)
Qtrị DN (4t)
2
3
V10 HK2 (2t)
4
Chiều1
T10 HK2 (4t)
 
DI10 - HK2 (4t)
V10 HK2 (4t)
AVCN (4t)
 
2
3
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp LTMT19TH1
Sáng1
L10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
LT_HĐT (4t)
NNCB (4t)
T10 HK2 (4t)
(LT_HDT (4t) - T.Ái - P.III.6, NHÓM 3)
LT_HDT (4t), P.III.6, NHÓM 2 (4t)
2
3
V10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
4
Chiều1
SU10 - HK2 (2t)
NNCB (4t)
LT_HDT (4t), P.III.6, NHÓM 2 (4t)
 
LT_HĐT (4t)
LT_HDT (4t), P.III.6, NHÓM 3 (4t)
2
3
H10 HK2 (2t)
4
Lớp LTMT19TH2
Sáng1
V10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
PCMT - T.Tuấn _ P.III.4 - Nhóm 3 (4t)
PCMT - T.Tuấn _ P.III.7 - Nhóm 1 (4t)
 
NNCB (4t)
2
3
L10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4
Chiều1
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (4t)
Đ10 HK2 (2t)
PCMT (4t)
(Nhóm 2)
NNCB (4t)
 
2
3
SU10 - HK2 (2t)
ÐI10 - HK2 (LTMT1 học) (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp KTML19TH
Sáng1
NCB - T.Khoa _ P.8 - Nhóm 2 (4t)
V10 HK2 (2t)
HCB - T.Sơn _ Nhóm 2 - P.IV.6 (4t)
Cơ KT (4t)
Đ10 HK2 (4t)
N_Cơ bản (4t)
(Nhóm 1; HCB - T.Sơn _ Nhóm 2 - P.IV.6)
2
3
L10 HK2 (2t)
4
Chiều1
T10 HK2 (4t)
NCB - T.Khoa _ P.8 - Nhóm 2 (4t)
Hàn CB (4t)
Hàn CB (4t)
SU10 HK2 (4t)
N_Cơ bản (4t)
(Nhóm 1)
2
3
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp NVNH19TH
Sáng1
T10 HK2 (4t)
 
V10 HK2 (2t)
 
T10 HK2 (4t)
 
2
3 
4 
Chiều1
AVCN (4t)
 
AVCN (4t)
   
2
3
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp VTHC19TH
Sáng1   
NMCTVT (4t)
 
TCCTVT (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
H10-HK2 (2t)
 
T10 HK2 (4t)
LHC - C. Huyền - P.II.20 (Dạy bù) (2t)
NNCB (4t)
 
2
3
L10 HK2 (2t)
 
4 

* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CBMA18TH
Sáng1 
KT_MA (4t)
L11 HK2 (2t)
T11 HK2 (4t)
  
2
3
H11 HK2 (2t)
4
Chiều1
KT_MA (4t)
KT_MA (4t)
V11 HK2 (4t)
Đ11 HK2 (4t)
  
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CĐT18TH
Sáng1
ĐKTL - P.I.16 - Nhóm 2 (4t)
TBĐ (4t)
H11 HK2 (2t)
TBĐ (4t)
V11 HK2 (4t)
 
2
3
L11 HK2 (2t)
4
Chiều1
ĐKTL (4t)
TBĐ (4t)
(Nhóm 1; ĐKTL - T.Tiến _ P.I.16 - Nhóm 2)
T11 HK2 (4t)
ÐKTL - Nhóm 2 (4t)
ĐKTL - P.I.16 - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
ĐK ÐKN - T. Huấn _ P.II.7 - Nhóm 2 (4t)
ĐK ĐKN (4t)
ĐK ĐKN (4t)
ĐK ÐKN - T. Huấn _ P.II.7 - Nhóm 2 (4t)
H11 HK2 (4t)
 
2
3
4
Chiều1
ĐK ĐKN (4t)
V11 HK2 (4t)
H11 HK2 (2t)
T11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
 
2
3
L11 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CĐT18BT

VĂN HÓA K19
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp Văn hóa K19 (Lớp 11)
Sáng1
Đ11 HK2 (4t)
H11 HK2 (4t)
    
2
3
4
Chiều1
V11 HK2 (4t)
T11 HK2 (4t)
    
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CKCG18TH
Sáng1
Phay BR, TR (4t)
Phay BR, TR (4t)
 
T11 - HK2 (2t)
T11 HK2 (4t)
Đ11 HK2 (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
4
Chiều1
Phay BR, TR (4t)
Phay BR, TR (4t)
L11 HK2 (2t)
   
2
3
H11 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CKSC18TH
Sáng1
TL_KN (4t)
Tháo, lắp điều chỉnh mối ghép (4t)
   
Đ11 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1
TL_KN (4t)
Tháo, lắp điều chỉnh mối ghép (4t)
L11 HK2 (2t)
TL_KN (4t)
  
2
3
H11 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp KTDN18BT
Tối1
THKTDN (4t)
 
THKTDN (4t)
 
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp KTDN18TH
Sáng1
KTDN3 (4t)
Kiểm toán (4t)
SI11 HK2 (4t)
V11 HK2 (2t)
  
2
3
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
KTDN3 (4t)
V11 HK2 (4t)
Kiểm toán (4t)
   
2
3
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp LTMT18TH
Sáng1
LTQL (4t)
LTQL - T.Tuấn _ P.III.7 - Nhóm 2 (4t)
T11 HK2 (4t)
V11 HK2 (4t)
LTQL (4t)
 
2
3
4
Chiều1
LTQL - T.Tuấn _ P.III.7 - Nhóm 2 (4t)
LTQL (4t)
 
Đ11 HK2 (4t)
LTQL - T.Tuấn _ P.III.7 - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp NVNH18TH
Sáng1
NV.Bàn 2 (4t)
NV.Bàn 2 (4t)
L11 HK2 (2t)
T11 HK2 (4t)
  
2
3
H11 HK2 (2t)
4
Chiều1  
V11 HK2 (4t)
Đ11 HK2 (4t)
  
2
3
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp VTHC18TH
Sáng1
LHS (5t)
T11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
H11 - HK2 (4t)
  
2
3
4
5   
Chiều1 
CTVTTTC (4t)
NTNN (4t)
V11 HK2 (4t)
NTNN (5t)
 
2
3
4
5   

* KHÓA 2017:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CBMA17TH

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp CĐT17TH

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp SC17TH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp LTMT17TH

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
06/07/2020
Thứ 3
07/07/2020
Thứ 4
08/07/2020
Thứ 5
09/07/2020
Thứ 6
10/07/2020
Thứ 7
11/07/2020
Lớp NH17TH

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang