TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:664.472
Hôm qua:1.123
Hôm nay:2.065

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2020:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CBMA20TH1
Sáng1
Đ10 HK2 (4t)
SI10 HK2 (2t)
    
2
3
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
 
V10 HK2 (2t)
  
TL&KNGT (4t)
2
3
H10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CÐT20TH
Sáng1
PL (4t)
SU10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
THCB (4t)
(Nhóm 1)
ĐTCN (4t)
ĐTCN (4t)
(Autocad_T.Thảo_P3.5_Nhóm 2_4t_ (Tiếp HKI))
2
3
Đ10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
4
Chiều1
V10 HK2 (2t)
 
V10 HK2 (2t)
THCB (4t)
(Nhóm 1)
ĐTCN_C.Hạnh_P.1.12_Nhóm 2 (4t)
ĐTCN_C.Hạnh_P.1.12_Nhóm 2 (4t)
2
3
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp ÐCN20TH1
Sáng1
Đo lường Đ_ĐT (4t)
THCB (4t)
GDTC (4t)
(4t)
(4t)
NNCN (4t)
2
3
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
PL (4t)
L10 HK2 (2t)
KC Điện (4t)
SI10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
4
Lớp ÐCN20TH2
Sáng1
(4t)
(4t)
GDTC (4t)
 
KC Điện (4t)
THCB (4t)
2
3
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
 
L10 HK2 (2t)
 
SI10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
4
Lớp ĐCN20TX
Sáng1 
KC Điện (4t)
(4t)
Đo lường Đ_ĐT (4t)
 
(4t)
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CGKL20TH
Sáng1 
T10 HK2 (2t)
AVCB (4t)
NLCắt (4t)
THCB (4t)
GDTC (4t)
2
3
SI10 HK2 (2t)
4
Chiều1
H10 HK2 (2t)
PL (4t)
L10 HK2 (2t)
NLCắt (4t)
THCB (4t)
 
2
3
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp NSCM20TH
Sáng1
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
PL (4t)
GDTC (4t)
Gia công nguội CB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
2
3
T10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
4
Chiều1 
SI10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
 
Gia công nguội CB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
2
3
T10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp KTDN20TH1
Sáng1
Thuế (4t)
Qtrị DN (4t)
 
Marketing (4t)
  
2
3
4
Chiều1
V10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
 
Đ10 HK2 (2t)
 
SU10 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp LTMT20TH
Sáng1 
Đ10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
CTDL (4t)
(PCMT_C.Duyên_p3.7_4t_Nhóm 2)
CTDL (4t)
CTDL (4t)
(Nhóm 1; PCMT_C.Duyên_P.3.7_4t_Nhóm 2)
2
3
SU10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4
Chiều1
T10 HK2 (2t)
L10 HK2 (4t)
T10 HK2 (2t)
PCMT (4t)
(CTDL>_T.Ái_P.3.4_4t_Nhóm 2)
PCMT (4t)
(CTDL>_T.Ái_P.3.4_4t_Nhóm 2)
CTDL>_T.Ái_P3.4_Nhóm 2 (4t)
2
3
V10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp KTML20TH1
Sáng1  
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
 
TT.Hàn_C.Thủy_P4.6_Nhóm 2 (4t)
2
3
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1
ĐLĐL (4t)
SI10 HK2 (2t)
  
ĐLĐLạnh_T.Tiến_P3.12_Nhóm 2 (4t)
TT HÀN (4t)
2
3
L10 HK2 (2t)
4
Lớp KTML20TH2
Sáng1 
NNCN (4t)
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
ĐLĐL (4t)
TT Hàn_C.Thủy_P4.6_Nhóm 2 (4t)
2
3
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1 
SI10 HK2 (2t)
 
TT HÀN (4t)
ĐLĐLạnh_T.Tiến_P3.12_Nhóm 2 (4t)
THCB (4t)
2
3
L10 HK2 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp NVNH20TH
Sáng1
T10 HK2 (2t)
Đ10 HK2 (2t)
  
GDTC (2t)
 
2
3
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
 
4 
Chiều1 
T10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
   
2
3
SI10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp VTHC20TH
Sáng1  
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
 
TTBVP (4t)
2
3
SU10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
4
Chiều1 
L10 HK2 (2t)
 
LHC (4t)
  
2
3
SI10 HK2 (2t)
4

* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CBMA19TH
Sáng1
NVB (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
 
Nghề PT Điện - T.Quang - P.III.16 (4t)
SU11 HK2 (2t)
2
3
Đ11 HK2 (2t)
4
Chiều1   
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
2
3
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CĐT19TH
Sáng1
ĐKTL (4t)
(VHMCC_T.Hùng_X.Tiện_4t_NHóm 2)
TBĐ (4t)
(TBĐ_T.Tiến_P1.16_4t_Nhóm 2)
TBĐ (4t)
(TBĐ_T.Tiến_P1.16_4t_Nhóm 2)
Nghề PT Ðiện - T.Sơn - P.IV.3 (4t)
Nghề PT Ðiện - T.Sơn - P.IV.3 (4t)
T11 HK2 (2t)
2
3
L11 HK2 (2t)
4
Chiều1
MCC (4t)
(ĐKTL_T.X.Trung_P1.16_Nhóm 2)
TBĐ (4t)
TBĐ_T.Tiến_P1.16_4t_Nhóm 2 (4t)
SU11 HK2 (2t)
 
Đ11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp ĐCN19BT
Tối1
TBĐ CN2_C.THủy_P2.15 (Tiếp HKI) (4t)
TBĐ CN1_Phan Tỵ_P2.11 (Tiếp HKI) (4t)
TBĐ CN2_C.THủy_P2.15 (Tiếp HKI) (4t)
CC Điện_T.Phong_P2.12 (Tiếp HKI) (4t)
TBĐ CN1_Phan Tỵ_P2.11 (Tiếp HKI) (4t)
CC Điện_T.Phong_P2.12 (Tiếp HKI) (4t)
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1 
KTS (4t)
 
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
ĐK ĐKN (4t)
 
ĐK ĐKN (4t)
 
L11 HK2 (2t)
Nghề PT Điện - C.Thủy - P.III.14 (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
4
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1
ĐK ĐKN (4t)
 
ĐK ĐKN (4t)
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1 
KTS (4t)
  
L11 HK2 (2t)
Nghề PT Điện - C.Thủy - P.III.14 (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CGKL19TH
Sáng1 
Tiện ren TG (4t)
Tiện ren TG (4t)
Nghề PT Điện - T.Sơn - P.IV.3 (4t)
Nghề PT Điện - T.Sơn - P.IV.3 (4t)
L11 HK2 (2t)
2
3
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1 
Tiện ren TG (4t)
Tiện ren TG (4t)
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (4t)
SI11 HK2 (2t)
2
3
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp NSCM19TH
Sáng1
KTÐ_T.X.Trung_P1.12 (Bù HKI) (5t)
Máy CC (4t)
 
Nghề PT Điện - T.Sơn - P.IV.3 (4t)
Nghề PT Điện - T.Sơn - P.IV.3 (4t)
L11 HK2 (2t)
2
3
T11 HK2 (2t)
4
5    
Chiều1 
Máy CC (4t)
 
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (4t)
SI11 HK2 (2t)
2
3
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp KTDN19TH
Sáng1
LTKT_T.Bắc_P.2.20 (Tiếp HKI) (4t)
LTKT_T.Bắc_P.2.20 (Tiếp HKI) (5t)
KTDN1 (4t)
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
2
3
SU11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
4
5     
Chiều1
LTKT_T.Bắc_P.2.20 (Tiếp HKI) (4t)
 
KTDN1 (4t)
Nghề PT Điện - T.Thủy - P.I.18 (4t)
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (4t)
2
3
L11 HK2 (2t)
4

VĂN HÓA K20
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp VH11 K20_L1
Sáng1 
CT (4t)
SI11 HK2 (2t)
 
Nghề PT Tin - T.Tuấn - P.III.7 (4t)
Nghề PT Điện - C.Cúc - P.IV.13 (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
4
Chiều1
T11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
  
Nghề PT Điện - C.Cúc - P.II.20 (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
4
Lớp VH11 K20_L2
Sáng1
GDTC (4t)
CT (4t)
V11 HK2 (2t)
 
Nghề PT Tin - T.Tuấn - P.III.7 (4t)
Nghề PT Điện - C.Cúc - P.IV.13 (4t)
2
3
SI11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Đ11 HK2 (2t)
  
Nghề PT Điện - C.Cúc - P.II.20 (4t)
2
3
T11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp LTMT19TH1
Sáng1
QTM (4t)
QTM (4t)
QTM (4t)
Đ11 HK2 (4t)
Nghề PT Điện - T.Quang - P.III.16 (4t)
T11 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1 
TKW (4t)
TKW (4t)
H11 HK2 (4t)
V11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
2
3
4
Lớp LTMT19TH2
Sáng1 
TKW (4t)
TKW (4t)
Đ11 HK2 (4t)
Nghề PT Tin - T.Tuấn - P.III.7 (4t)
T11 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1
QTM (4t)
QTM (4t)
QTM (4t)
H11 HK2 (4t)
V11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
2
3
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp KTML19TH
Sáng1
HTĐHKKCB (4t)
TĐH HTL (4t)
V11 HK2 (2t)
BQMN (4t)
 
Nghề PT Điện - T.Quang - P.III.16 (4t)
2
3
Đ11 HK2 (2t)
4
Chiều1
L11 HK2 (2t)
HTĐHKKCB (4t)
SI11 HK2 (2t)
 
T11 HK2 (4t)
 
2
3
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp NVNH19TH
Sáng1
H11 HK2 (4t)
T11 HK2 (4t)
 
KT cắm hoa (4t)
TCSK (4t)
Ky Thuật Cắm Hoa_C.Thu_P.1.8_Nhóm 2 (4t)
2
3
4
Chiều1
SU11 HK2 (4t)
V11 HK2 (4t)
L11 HK2 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
2
3
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp VTHC19TH
Sáng1 
TCLD (4t)
V11 HK2 (2t)
TCLD (4t)
Nghề PT Tin - T.Tuấn - P.III.7 (4t)
CTVT (4t)
2
3
Đ11 HK2 (2t)
4
Chiều1
L11 HK2 (2t)
 
SI11 HK2 (2t)
 
T11 HK2 (4t)
 
2
3
H11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
4

* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CBMA18TH
Sáng1 
MAAA (4t)
MAAA (4t)
SI12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
TL&KNGT (4t)
MAAA (4t)
MAAA (4t)
V12 HK2 (2t)
 
L12 HK2 (2t)
2
3
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CĐT18TH
Sáng1
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
 
H12 HK2 (2t)
 
V12 HK2 (2t)
2
3
SI12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
 
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
T12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
PLC CB (4t)
 
T12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
(Được nghỉ)
 
2
3
H12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
(Được nghỉ)
4
Chiều1
PLCCB_C.Thủy_P2.16_Nhóm 2 (4t)
PLCCB_C.Thủy_P2.16_Nhóm 2 (4t)
PLC CB (4t)
 
SU12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4

VĂN HÓA K19
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp VH12 K19
Sáng1    
SU12 HK2 (4t)
(Học bù)
Đ12 HK2 (2t)
((Được nghỉ))
2
3
SU12 HK2 (2t)
((Được nghỉ))
4
Chiều1   
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CKCG18TH
Sáng1    
V12 HK2 (4t)
 
2
3
4
Chiều1   
L12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
Ð12 HK2 (2t)
2
3
SI12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp CKSC18TH
Sáng1
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
 
V12 HK2 (4t)
 
2
3
4
Chiều1
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
SCM phay (4t)
L12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
Ð12 HK2 (2t)
2
3
SI12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp KTDN18TH
Sáng1    
V12 HK2 (4t)
H12 HK2 (4t)
2
3
4
Chiều1   
SI12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp LTMT18TH
Sáng1  
H12 HK2 (2t)
 
SI12 HK2 (2t)
 
2
3
T12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
Chiều1    
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp NVNH18TH
Sáng1
NV CBMA (4t)
  
SI12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
NVBar2 (4t)
(T.Khanh)
 
NVBar2 (4t)
(T.Khanh)
V12 HK2 (2t)
NV CBMA (4t)
L12 HK2 (2t)
2
3
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
01/03/2021
Thứ 3
02/03/2021
Thứ 4
03/03/2021
Thứ 5
04/03/2021
Thứ 6
05/03/2021
Thứ 7
06/03/2021
Lớp VTHC18TH
Sáng1  
Đ12 HK2 (2t)
 
V12 HK2 (4t)
((Học bù))
T12 HK2 (4t)
(Học bù)
2
3
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
H12 HK2 (2t)
CSVHVN (4t)
SU12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (4t)
CSVHVN (4t)
2
3
L12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang