TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:899.956
Hôm qua:1.235
Hôm nay:1.259

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2021:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CBMA21TH
Sáng1
TQDL&KS (4t)
  
L10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4
Chiều1
TQDL&KS (4t)
    
SI10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CDT21TH
Sáng1 
ATLĐ (4t)
 
H10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
CT (4t)
VLCN (4t)
ĐKT (4t)
SU10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
2
3
V10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp DCN21TH
Sáng1  
VL Điện (4t)
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Vẽ Điện (4t)
Mđiện (4t)
 
V10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CGKL21TH
Sáng1   
T10 HK1 (2t)
 
T10 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1 
KT AT&BHLĐ (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
V10 HK1 (2t)
 
Đ10 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp NSCM21TH
Sáng1 
KT AT&BHLĐ (4t)
KT AT&BHLĐ (4t)
T10 HK1 (2t)
KT AT&BHLĐ (4t)
T10 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1   
V10 HK1 (2t)
KT AT&BHLĐ (2t)
Đ10 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
 
L10 HK1 (2t)
4 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp KTDN21TH
Sáng1
LTTC (4t)
CT (4t)
LTTC (4t)
SU10 HK1 (2t)
 
SI10 HK1 (2t)
2
3
H10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4
Chiều1
LTTK (4t)
Kinh tế VM (4t)
LTTK (4t)
T10 HK1 (2t)
 
T10 HK1 (2t)
2
3
Đ10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp LTMT21TH
Sáng1   
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
2
3
L10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1     
T10 HK1 (2t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp KTML21TH
Sáng1
VLĐL (4t)
 
CT (4t)
SU10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4
Chiều1 
Vẽ Điện (4t)
ATLĐ (4t)
SI10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp NVNH21TH
Sáng1   
H10 HK1 (2t)
PL (4t)
L10 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Chiều1
TQDL&KS (4t)
TL Khách DL (4t)
 
Đ10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp VTHC21TH
Sáng1 
TCBM (4t)
 
H10 HK1 (2t)
PL (4t)
L10 HK1 (2t)
2
3
SU10 HK1 (2t)
SI10 HK1 (2t)
4
Chiều1  
KNHCVP (4t)
Đ10 HK1 (2t)
 
V10 HK1 (2t)
2
3
T10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
4

* KHÓA 2020:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CBMA20TH1
Sáng1  
T11 HK1 (2t)
NVB (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
2
3
SU11 HK1 (2t)
4
Chiều1
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
LT CB món ăn-C.Thủy-p4.18 (bù) (4t)
LT CB món ăn-C.Thủy-p4.18 (bù) (4t)
LT CB món ăn-C.Thủy-p4.18 (bù) (4t)
2
3
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4
Lớp CBMA20TH2
Sáng1   
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
2
3
4
Chiều1   
LT CB món ăn-C.Thủy-p4.18 (bù) (4t)
LT CB món ăn-C.Thủy-p4.18 (bù) (4t)
LT CB món ăn-C.Thủy-p4.18 (bù) (4t)
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CÐT20TH
Sáng1 
T11 HK1 (2t)
   
KTS (4t)
2
3
H11 HK1 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
  
KTS (4t)
(Nhóm 2)
2
3
SU11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp ÐCN20TH1
Sáng1  
SU11 HK1 (2t)
Máy điện 1-T.Phong-p2.12 (bù) (4t)
Máy điện 1-T.Phong-p2.12 (bù) (4t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
Máy điện 1-T.Phong-p2.12 (bù) (4t)
  
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Lớp ÐCN20TH2
Sáng1  
SU11 HK1 (2t)
ĐLĐ ĐT-T.Tiến-p3.12 (bù) (4t)
ĐLĐ ĐT-T.Tiến-p3.12 (bù) (4t)
Máy điện 1-T.Phong-p2.12 (bù) (4t)
2
3
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
ĐLĐ ĐT-T.Tiến-p3.12 (bù) (4t)
Máy điện 1-T.Phong-p2.12 (bù) (4t)
Máy điện 1-T.Phong-p2.12 (bù) (4t)
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Lớp ĐCN20TX
Sáng1
Máy điện 1-T.Minh-p2.12 (bù) (4t)
ĐLĐ ĐT-C.Lý-p2.11 (bù) (4t)
ĐLĐ ĐT-C.Lý-p2.11 (bù) (4t)
 
ĐLĐ ĐT-C.Lý-p2.11 (bù) (4t)
 
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CGKL20TH
Sáng1 
AVCB (Học bù) (4t)
  
AVCB (Học bù) (4t)
SU11 HK1 (2t)
2
3
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1   
H11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
2
3
V11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp NSCM20TH
Sáng1 
AVCB (Học bù) (4t)
T11 HK1 (2t)
 
AVCB (Học bù) (4t)
 
2
3
SU11 HK1 (2t)
4
Chiều1
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
   
2
3
V11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp KTDN20TH1
Sáng1 
H11 HK1 (2t)
 
T.chínhDN (4t)
T.kê DN (4t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
AVCN (Học bù) (4t)
T.chínhDN (4t)
T.chínhDN (4t)
2
3
V11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Lớp KTDN20TH2
Sáng1
S.thảo VB (4t)
 
T.kê DN (4t)
 
S.thảo VB (4t)
T.chínhDN (4t)
2
3
4
Chiều1
Đ11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
AVCN (Học bù) (4t)
V11 HK1 (2t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Lớp KTDN20TX
Chiều1   
AVCN (Học bù) (4t)
  
2
3
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp LTMT20TH
Sáng1
Chính trị (Học bù) (2t)
H11 HK1 (2t)
 
MCB (4t)
MCB (4t)
(ĐHUD-C.Duyên-p3.5-Nhóm 2)
MCB (4t)
(D9HUD-C,Duyên-p3.5-Nhóm 2)
2
3
Pháp luật (Học bù) (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
Mạng CB-C.Duyên-p3.4-Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
(Mạng CB-C.Duyên-p3.4-Nhóm 2)
ĐHUD (4t)
(Mạng CB-C.Duyên-p3.4-Nhóm 2)
2
3
V11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Lớp LTMT20TH2
Sáng1
Chính trị (Học bù) (2t)
H11 HK1 (2t)
    
2
3
Pháp luật (Học bù) (2t)
T11 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
   
2
3
V11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp KTML20TH1
Sáng1   
TT Hàn-T.Sơn-p4.6 -Nhóm 1 (bù) (4t)
TT Hàn-T.Sơn-p4.6 -Nhóm 2 (bù) (4t)
 
2
3
4
Chiều1
T11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
 
T11 HK1 (2t)
 
2
3
Đ11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4
Lớp KTML20TH2
Sáng1 
TT Hàn-T.Sơn-p4.6 -Nhóm 1 (bù) (4t)
AVCN (Học bù) (4t)
 
TT Hàn-T.Sơn-p4.6 -Nhóm 2 (bù) (4t)
 
2
3
4
Chiều1
T11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
 
T11 HK1 (2t)
 
2
3
Đ11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp NVNH20TH
Sáng1
XDTD (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
AVCN (Học bù) (4t)
SI11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
2
3
T11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
NVBàn 1-C.Thu-p1.8-Nhóm 2 (4t)
NVBàn 1-C.Thu-p1.8-Nhóm 2 (4t)
T11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
2
3 
Đ11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4 

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp VTHC20TH
Sáng1   
VB&KTSTVB (4t)
VB&KTSTVB (4t)
QLVBD (4t)
2
3
4
Chiều1
Đ11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
 
V11 HK1 (2t)
AVCN (Học bù) (4t)
2
3
T11 HK1 (2t)
L11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
4

* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CBMA19TH
Sáng1
KTCT (4t)
(Nhóm 1; CB Bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp Nhóm 2 _Bù)
HTĐM-C.Lộc-p1.16 (bù) (4t)
CB Bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp-Nhóm 2 ( Bù) (4t)
HTĐM-C.Lộc-p1.16 (bù) (4t)
 
SI12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
CB bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp-Nhóm 1( Bù) (4t)
CB bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp-Nhóm 1( Bù) (4t)
KTCT (4t)
(Nhóm 2; CB bánh và món TM Âu-C.Nhung-p.Bếp-Nhóm 1( Bù))
V12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CĐT19TH
Sáng1  
L12 HK1 (2t)
PLC CB (4t)
PLC CB-C.Hạnh-p1.15-Nhóm 2 (4t)
 
2
3
H12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
PLC CB-C.Hạnh-p1.15-Nhóm 2 (4t)
PLC CB (4t)
 
2
3
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1
KT lắp đặt điện-T.Thủ-p3,12 (bù) (4t)
KT lắp đặt điện-T.Thủ-p3,12 (bù) (4t)
KT lắp đặt điện-T.Thủ-p3,12 (bù) (4t)
  
T12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
KT lắp đặt điện-T.Thủ-p3,12 (bù) (4t)
KT lắp đặt điện-T.Thủ-p3,12 (bù) (4t)
 
Đ12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1     
T12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1
KT lắp đặt điện-T.Tỵ-p2.7 (bù) (4t)
 
KT lắp đặt điện-T.Tỵ-p2.7 (bù) (4t)
Đ12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
2
3
L12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp CGKL19TH
Sáng1  
H12 HK1 (2t)
   
2
3
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
   
2
3
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp NSCM19TH
Sáng1     
SI12 HK1 (2t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
4
Chiều1   
V12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp KTDN19TH
Sáng1  
L12 HK1 (2t)
KTDN 1-T.Chương-p2.20 (bù) (4t)
KTDN 2-T.Bắc-p2.20 (bù) (4t)
KTDN 1-T.Chương-p2.20 (bù) (4t)
2
3
SI12 HK1 (2t)
4
Chiều1
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
KTDN 2-T.Bắc-p2.20 (bù) (4t)
KTDN 1-T.Chương-p2.20 (bù) (4t)
Kiểm toán (4t)
2
3
SU12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4

VĂN HÓA K20
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp VH11 K20_L1
Sáng1
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
   
2
3
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ12 HK1 (2t)
Pháp luật (Học bù) (4t)
    
2
3
V12 HK1 (2t)
4
Lớp VH11 K20_L2
Sáng1
SU12 HK1 (2t)
L12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
   
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
4
Chiều1
V12 HK1 (2t)
     
2
3
Đ12 HK1 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp LTMT19TH1
Sáng1
PHP&MYSQL-T.Tuấn-p3.7-Nhóm 1(bù); HQT CSDL-c.Phượng-p3.5-Nhóm 2 (4t)
PHP&MYSQL-T.Tuấn-p3.7-Nhóm 1(bù); HQT CSDL-c.Phượng-p3.5-Nhóm 2 (4t)
PHP&MYSQL-T.Tuấn-p3.7-Nhóm 1(bù); HQT CSDL-c.Phượng-p3.5-Nhóm 2 (4t)
  
SU12 HK1 (2t)
2
3
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1   
L12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
2
3
Đ12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
4
Lớp LTMT19TH2
Sáng1     
SU12 HK1 (2t)
2
3
T12 HK1 (2t)
4
Chiều1
SQL (4t)
(PHP&MYSQL-T.Tuấn-P3.7-nhóm 2 (Bù))
SQL (4t)
(PHP&MYSQL-T.Tuấn-P3.7-Nhóm 2 (Bù))
SQL (4t)
(PHP&MYSQL-T.Tuấn-P3.7-Nhóm 2 (Bù))
L12 HK1 (2t)
H12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
2
3
Đ12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp KTML19TH
Sáng1  
SI12 HK1 (2t)
  
BƠM, QUẠT,MÁY NÉN-T.Hồng-p4.6 (bù) (4t)
2
3
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
 
BƠM, QUẠT,MÁY NÉN-T.Hồng-p4.6 (bù) (4t)
TĐH HT lạnh-C.Thủy-p4.6 (bù) (4t)
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp NVNH19TH
Sáng1  
H12 HK1 (2t)
BVMT (4t)
BVMT (4t)
BVMT (4t)
2
3
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
SU12 HK1 (2t)
   
2
3
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
SI12 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
27/09/2021
Thứ 3
28/09/2021
Thứ 4
29/09/2021
Thứ 5
30/09/2021
Thứ 6
01/10/2021
Thứ 7
02/10/2021
Lớp VTHC19TH
Sáng1  
SI12 HK1 (2t)
  
CSVHVN (4t)
2
3
L12 HK1 (2t)
4
Chiều1
SU12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
  
CTVTTTH (4t)
2
3
H12 HK1 (2t)
T12 HK1 (2t)
V12 HK1 (2t)
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang