TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.043.741
Hôm qua:1.227
Hôm nay:461

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2021:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CBMA21TH
Sáng1    
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
2
3
SU10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1   
V10 HK2 (2t)
 
SI10 HK2 (2t)
2
3
Ð10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CDT21TH
Sáng1   
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (4t)
2
3
SU10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
4
Chiều1     
V10 HK2 (2t)
2
3
Ð10 HK2 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp DCN21TH1
Sáng1   
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
 
2
3 
L10 HK2 (2t)
4 
Chiều1    
SI10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
Ð10 HK2 (2t)
4
Lớp DCN21TH2
Sáng1   
V10 HK2 (2t)
 
H10 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
Ð10 HK2 (2t)
4
Chiều1    
L10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
2
3
SU10 HK2 (2t)
 
4 

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CGKL21TH
Sáng1   
SU10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
 
2
3
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1   
T10 HK2 (4t)
 
Ð10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp NSCM21TH
Sáng1   
SU10 HK2 (2t)
L10 HK2 (2t)
 
2
3
H10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4
Chiều1   
T10 HK2 (4t)
 
Ð10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp KTDN21TH
Sáng1  
Luật KT (1t)
L10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
2 
3 
SU10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
4 
Chiều1   
V10 HK2 (2t)
  
2
3
Ð10 HK2 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp LTMT21TH1
Sáng1    
SU10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
4
Chiều1   
Ð10 HK2 (2t)
 
L10 HK2 (2t)
2
3
V10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4
Lớp LTMT21TH2
Sáng1   
V10 HK2 (2t)
 
H10 HK2 (2t)
2
3
T10 HK2 (2t)
Ð10 HK2 (2t)
4
Chiều1    
L10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
2
3
SU10 HK2 (2t)
 
4 

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp KTML21TH
Sáng1    
L10 HK2 (2t)
 
2 
3
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
4
Chiều1    
V10 HK2 (2t)
Ð10 HK2 (2t)
2
3
SI10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp NVNH21TH
Sáng1   
SU10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
2
3
L10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4
Chiều1   
Ð10 HK2 (2t)
  
2
3
V10 HK2 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp VTHC21TH
Sáng1 
TVTH (4t)
TVTH (4t)
SU10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
2
3
L10 HK2 (2t)
V10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
4
Chiều1
TVTH (4t)
TVTH (4t)
TVTH (1t)
Ð10 HK2 (2t)
  
2 
3 
V10 HK2 (2t)
4 

* KHÓA 2020:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CBMA20TH1
Sáng1
SU11 HK2 (2t)
  
NVB (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
2 
3
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
2
3
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4
Lớp CBMA20TH2
Sáng1   
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
CBB&TMA (4t)
2
3
4
Chiều1   
NVB (4t)
NVB (4t)
NVB (4t)
2
3
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CÐT20TH
Sáng1 
H11 HK2 (2t)
  
KTS (3t)
KTS (4t)
2
3
SU11 HK2 (2t)
4 
Chiều1
L11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
 
KTS_C.HẠNH_P1.15 _NHÓNM 2 (3t)
KTS_C.HẠNH_P1.15 _NHÓNM 2 (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
4 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp ÐCN20TH1
Sáng1
SI11 HK2 (2t)
May dien-T.Phong (4t)
T11 HK2 (2t)
 
ĐTCN (4t)
 
2
3
SU11 HK2 (2t)
 
4 
Chiều1
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
May dien-T.Phong (4t)
 
TB Điện gia dụng (4t)
2
3
V11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
4
Lớp ÐCN20TH2
Sáng1
SI11 HK2 (2t)
 
T11 HK2 (2t)
 
TB Điện gia dụng (4t)
May dien-T.Phong (4t)
2
3
SU11 HK2 (2t)
 
4 
Chiều1
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
ĐTCN (4t)
May dien-T.Phong (4t)
 
2
3
V11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
4
Lớp ĐCN20TX
Sáng1
ĐTCN (4t)
  
TB Điện gia dụng (4t)
  
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CGKL20TH
Sáng1   
V11 HK2 (2t)
 
SI11 HK2 (2t)
2 
3
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
4
Chiều1    
T11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp NSCM20TH
Sáng1
SU11 HK2 (2t)
     
2 
3
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
   
2
3
T11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp KTDN20TH1
Sáng1 
SU11 HK2 (2t)
 
LTKT (4t)
LTKT (4t)
 
2
3
H11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
LTKT (4t)
KT C.trị (4t)
KT C.trị (4t)
2
3
L11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Lớp KTDN20TH2
Sáng1
KT C.trị (4t)
LTKT (4t)
LTKT (4t)
  
LTKT (4t)
2
3
4
Chiều1 
H11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
 
2
3
SI11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4
Lớp KTDN20TX

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp LTMT20TH
Sáng1 
SU11 HK2 (2t)
    
2
3
H11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
   
2
3
L11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Lớp LTMT20TH2
Sáng1 
SU11 HK2 (2t)
    
2
3
H11 HK2 (2t)
4
Chiều1
V11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
   
2
3
L11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp KTML20TH1
Sáng1    
LCB (4t)
 
2
3
4
Chiều1 
SI11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
TBĐL (4t)
2
3
H11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4
Lớp KTML20TH2
Sáng1
TBĐL (4t)
 
LCB (4t)
   
2
3
4
Chiều1 
SI11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
 
2
3
H11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp NVNH20TH
Sáng1
NVBàn 1-C.Thu-p1.8-Nhóm 2 (4t)
NVBàn 1-C.Thu-p1.8-Nhóm 2 (4t)
NVBàn 1-C.Thu-p1.8-Nhóm 2 (4t)
T11 HK2 (2t)
 
Ð11 HK2 (2t)
2
3
V11 HK2 (2t)
SI11 HK2 (2t)
4
Chiều1
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
 
SU11 HK2 (2t)
H11 HK2 (2t)
2
3
L11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp VTHC20TH
Sáng1 
QLSDCD (4t)
 
QLSDCD (4t)
LHS (4t)
QLVBD (4t)
2
3
4
Chiều1 
H11 HK2 (2t)
L11 HK2 (2t)
Ð11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
QLVBD (4t)
2
3
SI11 HK2 (2t)
SU11 HK2 (2t)
T11 HK2 (2t)
V11 HK2 (2t)
4

* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CBMA19TH
Sáng1
KTCT (4t)
(CB Bánh Âu-C.Nhung-NHóm 2 (bù))
CB Bánh Âu-C.Nhung-NHóm 2 (bù) (4t)
CB Bánh Âu-C.Nhung-NHóm 2 (bù) (4t)
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
 
H12 HK2 (2t)
4 
Chiều1
CB Bánh Âu-C.Nhung-NHóm 1 (bù); NV Bàn_T.Dũng_Nhóm 2 (Bù) (4t)
CB Bánh Âu-C.Nhung-NHóm 1 (bù); NV Bàn_T.Dũng_Nhóm 2 (Bù) (4t)
CB Bánh Âu-C.Nhung-NHóm 1 (bù); KT Cat tia_C.Thao_Nhom 2 (4t)
 
V12 HK2 (2t)
 
2
3
T12 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CĐT19TH
Sáng1 
V12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
   
2
3
T12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Chiều1
Ð12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
    
2
3
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1  
V12 HK2 (Học bù) (4t)
TBD CN2 (4t)
 
Ð12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1
TBD CN1 (4t)
TBD CN1 (4t)
 
T12 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1
TBD CN1 (4t)
TBD CN1 (4t)
V12 HK2 (Học bù) (4t)
  
Ð12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1  
TBD CN2 (4t)
T12 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp CGKL19TH
Sáng1 
T12 HK2 (2t)
    
2
3
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
   
2
3
Ð12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp NSCM19TH
Sáng1   
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
 
H12 HK2 (2t)
4 
Chiều1    
V12 HK2 (2t)
 
2
3
T12 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp KTDN19TH
Sáng1
T12 HK2 (4t)
  
KTDN3 (4t)
  
2 
3
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1
V12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
KTDN3 (4t)
  
2
3
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4

VĂN HÓA K20
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp VH11 K20_L1
Sáng1 
T12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
   
2
3
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Chiều1
Ð12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
   
2
3
SU12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
4 
Lớp VH11 K20_L2
Sáng1 
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
   
2
3
T12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
SU12 HK2 (2t)
 
T12 HK2 (2t)
   
2 
3
Ð12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp LTMT19TH1
Sáng1   
T12 HK2 (4t)
 
SU12 HK2 (2t)
2
3
Ð12 HK2 (2t)
4
Chiều1
LTWD (4t)
LTWD (4t)
LTWD (4t)
 
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
Lớp LTMT19TH2
Sáng1   
T12 HK2 (4t)
 
SU12 HK2 (2t)
2
3
Ð12 HK2 (2t)
4
Chiều1    
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp KTML19TH
Sáng1 
SU12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
TH MLDD (4t)
HTLCN (4t)
 
2
3 
L12 HK2 (2t)
4 
Chiều1
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
   
2
3
V12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp NVNH19TH
Sáng1 
T12 HK2 (2t)
 
NV.Bàn 2 (4t)
NV.Bàn 2 (4t)
NV.Bàn 2 (4t)
2
3
V12 HK2 (2t)
4
Chiều1
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
NVBar2 (4t)
NVBar2 (4t)
NV.Bàn 2 (4t)
2
3
Ð12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
17/01/2022
Thứ 3
18/01/2022
Thứ 4
19/01/2022
Thứ 5
20/01/2022
Thứ 6
21/01/2022
Thứ 7
22/01/2022
Lớp VTHC19TH
Sáng1 
SU12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
  
QTH (4t)
2
3 
L12 HK2 (2t)
4 
Chiều1
H12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
T12 HK2 (4t)
  
QTH (4t)
2
3
V12 HK2 (2t)
Ð12 HK2 (2t)
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang