TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:30.052
Hôm qua:282
Hôm nay:6

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2018:
NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CBMA18TH
Sáng1
BVMT (4t)
  
THCB (4t)
 
L10 HK2 (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
2
3
4
SU10 HK2 (2t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
5  
Chiều1
T10 HK2 (4t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
Đ10 HK2 (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
SI10 HK2 (2t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
 
PL (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
 
2
3
V10 HK2 (3t)
(CBMA18TH+NVNH18TH)
4  
5   

CƠ ĐIIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CĐT18TH
Sáng1 
T10 HK2 (3t)
 
NNCB (4t)
  
2
3
4 
Chiều1 
L10 HK2 (3t)
 
H10 HK2 (3t)
SI10 HK2 (3t)
SU10 HK2 (3t)
2
3
4
Đ10 HK2 (2t)
PL (2t)
 
V10 HK2 (2t)
5 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
(4t)
(Nhóm 1)
 
KC Điện (4t)
(Nhóm 2)
 
NNCB (3t)
(4t)
(Nhóm 1)
2
3
4
V10 HK2 (2t)
5   
Chiều1
KC Điện (4t)
(Nhóm 2)
PL (3t)
(4t)
(Nhóm 1)
CC Điện (4t)
(SHCN)
T10 HK2 (3t)
 
2
3
4
SI10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
5   

CƠ ĐIÊN TƯ
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CĐT18BT

CƠ KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CKCG18TH
Sáng1 
NNCB (4t)
  
H10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
SU10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
2
3
4 
L10 HK2 (2t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
5  
Chiều1 
T10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
V10 HK2 (2t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
PL (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
  
2
3
SI10 HK2 (3t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
4 
Đ10 HK2 (2t)
(CKCG18TH + CKSC18TH)
5 

KHOA CƠ KHÍ SỬA CHỮA
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CKSC18TH
Sáng1  
NNCB (4t)
 
Hóa (theo lớp CKCG18TH) (3t)
Sử, Lý (theo lớp CKCG18TH) (5t)
2
3
4 
5  
Chiều1 
Toán (theo lớp CKCG18TH) (3t)
Văn, Sinh (theo lớp CKCG18TH) (5t)
Pháp luật, Địa (theo lớp CKCG18TH) (5t)
  
2
3
4 
5 

KÊ TOÁN
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp KTDN18BT
Tối1
AVCN (4t)
LTKT (4t)
LTKT (4t)
 
LTKT (4t)
 
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp KTDN18TH
Sáng1
Thuế (4t)
 
AVCN (4t)
PL (4t)
Marketing (4t)
(Tiết 5: SHCN)
Đ10 HK2 (3t)
2
3
4 
Chiều1
V10 HK2 (3t)
SI10 HK2 (3t)
T10 HK2 (4t)
NNCB (4t)
SU10 HK2 (3t)
 
2
3
4 
L10 HK2 (2t)
 
5    

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp LTMT18TH
Chiều1
PL (4t)
NNCB (3t)
 
L10 HK2 (3t)
H10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
2
3
4
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
SI10 HK2 (2t)
SU10 HK2 (2t)
5 

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp NVNH18TH
Sáng1   
TCSK (4t)
 
Lý, Sử (theo lớp CBMA18TH) (5t)
2
3
4
5 
Chiều1
Toán (theo lớp CBMA18TH) (4t)
Địa (theo lớp CBMA18TH) (3t)
Sinh, Văn (theo lớp CBMA18TH) (5t)
THCB (4t)
Pháp luật (theo lớp CBMA18TH) (3t)
 
2
3
4  
5    

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp VTHC18TH
Sáng1
NNCB (4t)
TTBVP (4t)
   
SI10 HK2 (3t)
2
3
4 
Chiều1 
PL (4t)
T10 HK2 (4t)
Đ10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
NMCTVT (4t)
2
3
4
L10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
5   

* KHÓA 2017:
NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CBMA17TH
Sáng1
T12 HK1 (4t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
 
L12 HK1 (2t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
   
2
3
H12 HK1 (3t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
4
5 
Chiều1 
KT_AA (4t)
SI12 HK1 (3t)
V12 HK1 (3t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
KT_AA (4t)
 
2
3
4 
SU12 HK1 (2t)
(CBMA17TH+NVNH17TH)
5   

CƠ ĐIIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CĐT17TH
Sáng1 
SU12 HK1 (3t)
H12 HK1 (2t)
   
2
3
T12 HK1 (3t)
4
V12 HK1 (2t)
5
Chiều1
L12 HK1 (3t)
  
Đ12 HK1 (3t)
  
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
 
5 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp ĐCN17TH
Sáng1  
T12 HK1 (2t)
 
V12 HK1 (3t)
 
2
3
L12 HK1 (3t)
4
SU12 HK1 (2t)
5
Chiều1   
H12 HK1 (3t)
  
2
3

CƠ KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp CKCG17TH
Sáng1   
H12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
SU12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
 
2
3
Chiều1
T12 HK1 (4t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
L12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
 
V12 HK1 (3t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
  
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
Đ12 HK1 (2t)
(CKCG17TH+CKSC17TH)
5 

KHOA CƠ KHÍ SỬA CHỮA
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp SC17TH
Sáng1   
Hóa (theo lớp CKCG17TH) (3t)
Sử (theo lớp CKCG17TH) (3t)
 
2
3
Chiều1
Toán (theo lớp CKCG17TH) (4t)
Lý, Sinh (theo lớp CKCG17TH) (5t)
 
Văn, Địa (theo lớp CKCG17TH) (5t)
  
2
3
4
5 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp KTDN17TH
Sáng1
THKT (4t)
KTDN3 (4t)
T12 HK1 (2t)
   
2
3 
4 
Chiều1 
SI12 HK1 (3t)
 
SU12 HK1 (3t)
KTDN3 (4t)
L12 HK1 (3t)
2
3
4 
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
5  

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp LTMT17TH
Sáng1
T12 HK1 (4t)
V12 HK1 (3t)
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
SU12 HK1 (3t)
LTQL (4t)
(Nhóm 1)
 
2
3
4 
H12 HK1 (2t)
5    
Chiều1
SI12 HK1 (3t)
 
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
 
LTQL (4t)
(Nhóm 1)
Đ12 HK1 (3t)
2
3
4
L12 HK1 (2t)
 
5   

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
BUỔITIẾTThứ 2
25/02/2019
Thứ 3
26/02/2019
Thứ 4
27/02/2019
Thứ 5
28/02/2019
Thứ 6
01/03/2019
Thứ 7
02/03/2019
Lớp NH17TH
Sáng1
Toán (theo lớp CBMA17TH) (4t)
 
Lý, Hóa (theo lớp CBMA17TH) (5t)
NV.Bàn 2 (4t)
  
2
3
4
5  
Chiều1  
Sinh (theo lớp CBMA17TH) (3t)
Văn, Sử (theo lớp CBMA17TH) (5t)
  
2
3
4 
5 

Ghi chú:
- CBMA17TH + NVNH17TH: Hai lớp học chung các môn văn hóa.
- CKCG17TH + CKSC17TH: Hai lớp học chung các môn văn hóa.
- CBMA18TH + NVNH18TH: Hai lớp học chung các môn văn hóa.
- CKCG18TH + CKSC18TH: Hai lớp học chung các môn văn hóa.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang