TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:146.145
Hôm qua:1.043
Hôm nay:355

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2019:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CBMA19TH
Sáng1
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
THCB (4t)
(Nhóm 1)
 
GDTC (4t)
(Sân TD)
TL&KNGT (4t)
2
3
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
4
5   
SHCN (1t)
 
Chiều1
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
THCB - Nhóm 2 (4t)
 
TQDL&KS (4t)
VHAT (4t)
2
3
H10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CĐT19TH
Sáng1
NNCB (4t)
Đ10 HK1 (2t)
 
ATLĐ (4t)
NNCB (4t)
 
2
3
T10 HK1 (3t)
4
5   
Chiều1
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
 
KC Điện (4t)
VLCN (4t)
 
2
3
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
4
5 
SHCN (1t)
  

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp ĐCN19BT
Tối1
Mđiện (4t)
ATLĐ (4t)
Mđiện (4t)
VL Điện (4t)
ATLĐ (4t)
VL Điện (4t)
2
3
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp ĐCN19TH1
Sáng1
Đ10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
ATLĐ (4t)
NNCB (4t)
 
Mđiện (4t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
4
Chiều1
L10 HK1 (2t)
CT (2t)
  
VL Điện (4t)
 
2
3
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
  
Lớp ĐCN19TH2
Sáng1
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
NNCB (4t)
   
2
3
Đ10 HK1 (2t)
T10 HK1 (3t)
4
5
SHCN (1t)
 
Chiều1
SU10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
ATLĐ (4t)
Mđiện (4t)
Vẽ Điện (4t)
NNCB (4t)
2
3
L10 HK1 (2t)
CT (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CGKL19TH
Sáng1
CT (4t)
T10 HK1 (2t)
DS-ĐL KT (4t)
Vẽ KT (4t)
DS-ĐL KT (4t)
 
2
3
Đ10 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
    
Chiều1
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
 
Vẽ KT (4t)
  
2
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp NSCM19TH
Sáng1
CT (4t)
T10 HK1 (2t)
 
VLCK (4t)
  
2
3
Đ10 HK1 (2t)
4
Chiều1
SI10 HK1 (2t)
H10 HK1 (2t)
DS-ĐL KT (4t)
VLCK (1t)
DS-ĐL KT (4t)
 
2 
3
V10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
 
4 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp KTDN19TH
Sáng1
NNCB (2t)
NNCB (2t)
LTTK (4t)
CT (4t)
Kinh tế VM (4t)
 
2
3
NNCB (2t)
V10 HK1 (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (4t)
SI10 HK1 (2t)
T10 HK1 (4t)
Kinh tế VM (4t)
LTTK (1t)
 
2 
3
NNCB (2t)
 
4 
5    
SHCN (1t)

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp LTMT19TH1
Sáng1
V10 HK1 (2t)
CT (2t)
THCB (4t)
GDTC (4t)
  
2
3
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
   
Chiều1
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
THCB (1t)
   
2 
3
Đ10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
 
4 
Lớp LTMT19TH2
Sáng1
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
GDTC (4t)
 
THCB (4t)
 
2
3
V10 HK1 (2t)
CT (2t)
4
5 
SHCN (1t)
  
Chiều1
Đ10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
  
THCB (1t)
 
2 
3
L10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
 
4 

KT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KK (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp KTML19TH
Sáng1
T10 HK1 (2t)
V10 HK1 (2t)
A.vănCB (4t)
ATLĐ (4t)
VLĐL (4t)
 
2
3
T10 HK1 (2t)
A.vănCB (2t)
4
Chiều1
Đ10 HK1 (3t)
T10 HK1 (2t)
Vẽ Điện (4t)
 
H10 HK1 (4t)
 
2
3
SI10 HK1 (2t)
4 

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp NVNH19TH
Sáng1
T10 HK1 (2t)
SU10 HK1 (2t)
CT (4t)
THCB (4t)
  
2 
3
V10 HK1 (2t)
T10 HK1 (2t)
 
4 
5    
SHCN (1t)
Chiều1
H10 HK1 (2t)
Đ10 HK1 (2t)
TL Khách DL (4t)
  
TQDL&KS (4t)
2
3
SI10 HK1 (2t)
L10 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp VTHC19TH
Sáng1
Đ10 HK1 (4t)
V10 HK1 (4t)
TVTH (4t)
THCB (4t)
TVTH (1t)
THCB (1t)
2  
3  
4  
5
SHCN (1t)
     
Chiều1
KNHCVP (4t)
KNHCVP (1t)
 
L10 HK1 (4t)
T10 HK1 (4t)
 
2 
3 
4 

* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CBMA18TH
Sáng1  
T11 HK1 (4t)
Đ11 HK1 (2t)
NVB (4t)
NVB (4t)
2
3
SI11 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
   
Chiều1
CBB&Món Tráng miệng (4t)
CBB&Món Tráng miệng (4t)
L11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
A.vănCN1 (4t)
 
2
3
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CĐT18TH
Sáng1 
ĐKKN (4t)
(KTS C.Thanh P.I.12 - Nhóm 2)
T11 HK1 (4t)
SI11 HK1 (2t)
(4t)
AVCN (4t)
2
3
Đ11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
KTS (4t)
(ĐKKN T.Tuấn P.I.16 - Nhóm 2)
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
 
2
3
L11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
4
5  
SHCN (1t)
 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
TB Điện gia dụng (4t)
TB Điện gia dụng (4t)
L11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
ĐTCN (4t)
 
2
3
V11 HK1 (2t)
4
Chiều1
V11 HK1 (4t)
ĐTCN (4t)
Đ11 HK1 (3t)
SU11 HK1 (2t)
  
2
3
H11 HK1 (2t)
4 
5   
SHCN (1t)

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CĐT18BT
Tối1 
ĐK HTCĐT VĐK (4t)
Autocad (4t)
Autocad (1t)
PLC CB (4t)
KTCB (4t)
2 
3 
4 
5   
SHCN (1t)
 

VĂN HÓA K18
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp Văn hóa K19 (Lớp 11)
Sáng1
SU11 HK1 (4t)
T11 HK1 (4t)
    
2
3
4
5
SHCN (1t)
 
Chiều1 
V11 HK1 (4t)
    
2
3
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CKCG18TH
Sáng1  
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
  
2
3
T11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
 
Chiều1  
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
  
2
3
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CKSC18TH
Sáng1
Máy CC (4t)
Gia công nguội NC (4t)
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (2t)
Gia công nguội NC (4t)
 
2
3
T11 HK1 (2t)
SU11 HK1 (2t)
4
Chiều1
Máy CC (1t)
Gia công nguội NC (4t)
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
Gia công nguội NC (4t)
 
2 
3 
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
4 

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp KTDN18BT
Tối1
KTDN2 (4t)
THKT (4t)
KTDN2 (4t)
THKT (4t)
KTDN2 (4t)
KTDN2 (4t)
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp KTDN18TH
Sáng1
LTKT (4t)
LTKT (2t)
T11 HK1 (2t)
   
2
3 
V11 HK1 (2t)
4 
5  
SHCN (1t)
Chiều1
LTKT (4t)
 
H11 HK1 (2t)
Đ11 HK1 (2t)
  
2
3
L11 HK1 (2t)
SI11 HK1 (2t)
4

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp LTMT18TH
Sáng1
CSDL (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
L11 HK1 (4t)
V11 HK1 (4t)
CSDL - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4
5   
SHCN (1t)
  
Chiều1
CSDL (4t)
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
T11 HK1 (4t)
H11 HK1 (4t)
ÐHUD - Nhóm 2 (4t)
ĐHUD (4t)
2
3
4

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp NVNH18TH
Sáng1
NV.Bàn 1 (4t)
NV.Bàn 1 (4t)
T11 HK1 (4t)
Đ11 HK1 (2t)
  
2
3
SI11 HK1 (2t)
4
Chiều1 
A.vănCN2 (4t)
L11 HK1 (2t)
H11 HK1 (2t)
  
2
3
SU11 HK1 (2t)
V11 HK1 (2t)
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp VTHC18TH
Sáng1 
VB&KTSTVB (4t)
V11 HK1 (2t)
T11 HK1 (4t)
QLSDCD (4t)
 
2
3
L11 HK1 (2t)
4
5
SHCN (1t)
   
Chiều1 
VB&KTSTVB (4t)
 
H11 HK1 (2t)
V11 HK1 (4t)
 
2
3
SU11 HK1 (2t)
4

* KHÓA 2017:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CBMA17TH
Sáng1    
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
2
3
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4
5
SHCN (1t)
 
Chiều1  
KT_MAu (4t)
KT_MAu (4t)
L12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
Đ12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4

CƠ ĐIỆN TỬ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CĐT17TH
Sáng1
ĐKTL (4t)
 
ĐK HTCĐT (4t)
ĐK HTCĐT (4t)
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
5
SHCN (1t)
    
Chiều1
ĐKTL (4t)
 
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
ĐK HTCĐT - Nhóm 2 (4t)
Đ12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
4

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp ĐCN17TH
Sáng1   
T12 HK2 (4t)
 
H12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
4
Chiều1
ĐK ĐKN (4t)
PLC CB (4t)
ĐK ĐKN (4t)
PLC CB (4t)
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
2
3
L12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
4

CẮT GỌT KIM LOẠI (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp CKCG17TH
Sáng1    
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
2
3
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4
5 
SHCN (1t)
Chiều1    
SI12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4

NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp SC17TH
Sáng1    
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
2
3
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
4
Chiều1    
SI12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
2
3
SU12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp KTDN17TH
Sáng1
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
THKTDN (4t)
  
SU12 HK2 (2t)
2
3
H12 HK2 (2t)
4
Chiều1   
T12 HK2 (4t)
L12 HK2 (2t)
Đ12 HK2 (2t)
2
3
V12 HK2 (2t)
SI12 HK2 (2t)
4
5 
SHCN (1t)
 

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp LTMT17TH
Sáng1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
  
T12 HK2 (2t)
L12 HK2 (2t)
2
3
Đ12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
4
Chiều1
LTW (4t)
LT Web - Nhóm 2 (4t)
  
SU12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
2
3
SI12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4
5 
SHCN (1t)
  

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG (3)
BUỔITIẾTThứ 2
14/10/2019
Thứ 3
15/10/2019
Thứ 4
16/10/2019
Thứ 5
17/10/2019
Thứ 6
18/10/2019
Thứ 7
19/10/2019
Lớp NH17TH
Sáng1 
A.vănCN2 (4t)
  
H12 HK2 (2t)
T12 HK2 (2t)
2
3
T12 HK2 (2t)
H12 HK2 (2t)
4
Chiều1    
L12 HK2 (2t)
SU12 HK2 (2t)
2
3
Đ12 HK2 (2t)
V12 HK2 (2t)
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang