TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:47.439
Hôm qua:407
Hôm nay:102

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ :
Tuần :
* KHÓA 2018:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CBMA18TH
Sáng1
BVMT (4t)
    
L10 HK2 (3t)
2
3
4
SU10 HK2 (2t)
5 
Chiều1
T10 HK2 (4t)
     
2 
3
V10 HK2 (3t)
4
5 

CƠ ĐIIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CĐT18TH
Sáng1
ĐTCN (4t)
T10 HK2 (3t)
Autocad (4t)
(Nhóm 1)
NNCB (4t)
  
2
3
4 
Chiều1
ĐTCN (4t)
L10 HK2 (3t)
Autocad - Nhóm 2 (4t)
H10 HK2 (3t)
  
2 
3 
4
Đ10 HK2 (2t)
 
V10 HK2 (2t)
5   

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp ĐCN18TH
Sáng1
(4t)
(Nhóm 1)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
CC Điện (4t)
 
NNCB (3t)
(4t)
(Nhóm 1)
2
3
4
V10 HK2 (2t)
5    
Chiều1
MĐ - Nhóm 2 (4t)
 
(4t)
(Nhóm 1)
MĐ (4t) T.Phong - P.II.12 (Nhóm 2) ; KCĐ - Nhóm 1 (4t)
T10 HK2 (3t)
MĐ - Nhóm 2 (4t)
2
3
4
SU10 HK2 (2t)
5    

CƠ ĐIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CĐT18BT
Tối1
ĐKKN (4t)
ĐKKN (4t)
TBĐ (4t)
KTS (4t)
TBĐ (4t)
PLC CB (4t)
2
3
4

CƠ KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CKCG18TH
Sáng1 
NNCB (4t)
Tiện trụ (4t)
Tiện trụ (4t)
H10 HK2 (3t)
 
2 
3 
4 
L10 HK2 (2t)
5    
Chiều1 
T10 HK2 (3t)
V10 HK2 (2t)
   
2 
3  
4  
Đ10 HK2 (2t)
5  

KHOA CƠ KHÍ SỬA CHỮA
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CKSC18TH
Sáng1  
NNCB (4t)
Gia công nguội CB (4t)
  
2
3
4
Chiều1    
Gia công nguội CB (4t)
 
2
3
4

KÊ TOÁN
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp KTDN18BT
Tối1
AVCN (4t)
     
2
3
4

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp KTDN18TH
Sáng1
Thuế (4t)
 
AVCN (4t)
 
Marketing (4t)
 
2
3
4
Chiều1
V10 HK2 (3t)
 
T10 HK2 (4t)
NNCB (4t)
  
2 
3 
4 
L10 HK2 (2t)
5   

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp LTMT18TH
Sáng1
PCMT (4t)
(Nhóm 1)
LT_HĐT - Nhóm 1 (4t) T.Ái - P.III.5 ; PCMT - Nhóm 2 (4t)
   
LT_HĐT (4t)
(Nhóm 2)
2
3
4
Chiều1 
NNCB (3t)
 
L10 HK2 (3t)
H10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
2
3
4
T10 HK2 (2t)
T10 HK2 (2t)
 
SU10 HK2 (2t)
5 

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp NVNH18TH
Sáng1   
TCSK (4t)
  
2
3
4

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp VTHC18TH
Sáng1
NNCB (2t)
   
TTBVP (4t)
TCCTVT (4t)
2
3 
4 
Chiều1  
T10 HK2 (4t)
Đ10 HK2 (3t)
V10 HK2 (3t)
NMCTVT (4t)
2
3
4
L10 HK2 (2t)
H10 HK2 (2t)
5  

* KHÓA 2017:
CHẾ BIẾN MÓN ĂN
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CBMA17TH
Sáng1
T12 HK1 (4t)
 
L12 HK1 (2t)
   
2
3
H12 HK1 (3t)
4
5 
Chiều1 
KT_AA (4t)
 
V12 HK1 (3t)
KT_AA (4t)
 
2
3
4
SU12 HK1 (2t)
5  

CƠ ĐIIỆN TỬ
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CĐT17TH
Sáng1  
H12 HK1 (2t)
 
ĐKKN (4t)
(Nhóm 1)
 
2 
3 
T12 HK1 (3t)
4
V12 HK1 (2t)
5 
Chiều1
L12 HK1 (3t)
   
ĐKKN (4t)
(Nhóm 2)
 
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
5 

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp ĐCN17TH
Sáng1  
T12 HK1 (2t)
KTS - Nhóm 2 (4t)
V12 HK1 (3t)
 
2
3
L12 HK1 (3t)
4
SU12 HK1 (2t)
5 
Chiều1
CC Điện (4t)
KTS (4t)
 
H12 HK1 (3t)
  
2
3
4 

CƠ KHÍ
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp CKCG17TH
Sáng1
Tiện LT, TĐH (3t)
  
H12 HK1 (3t)
  
2
3
Chiều1
T12 HK1 (4t)
L12 HK1 (3t)
 
V12 HK1 (3t)
  
2
3
4
SI12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
5 

KHOA CƠ KHÍ SỬA CHỮA
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp SC17TH

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp KTDN17TH
Sáng1 
KTDN3 (4t)
T12 HK1 (2t)
 
THKT (4t)
 
2
3 
4 
Chiều1
KTDN3 (4t)
   
THKT (4t)
L12 HK1 (3t)
2 
3 
4
V12 HK1 (2t)
Đ12 HK1 (2t)
5  

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp LTMT17TH
Sáng1
T12 HK1 (4t)
V12 HK1 (3t)
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
   
2 
3 
4 
H12 HK1 (2t)
5   
Chiều1
SI12 HK1 (3t)
LTQL - Nhóm 1 (4t)
LTQL (4t)
(Nhóm 2)
LTQL - Nhóm 1 (4t)
  
2
3
4
L12 HK1 (2t)
5   

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
BUỔITIẾTThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Lớp NH17TH
Sáng1   
NV.Bàn 2 (4t)
  
2
3
4

Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang